การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

Big Data กับพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงวิกฤต COVID-19 – กรณีศึกษาโครงการคนละครึ่ง

20 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : Big Data กับพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงวิกฤต COVID-19 - กรณีศึกษาโครงการคนละครึ่ง

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การกำหนดเงื่อนไขการใช้เงินผ่านแพลตฟอร์มมือถือถือเป็นจุดเด่นหนึ่งของการดำเนินมาตรการทางการคลังในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  เพื่อนำมาประเมินและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินแผนงานหรือโครงการ ซึ่งถือเป็นประเด็น
ที่มีความสำคัญเชิงนโยบายในการแสดงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ไป และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาออกแบบนโยบายทางการคลังของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ผลการศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการคนละครึ่ง

การนำไปใช้ประโยชน์ :

หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการศึกษาไปใช้อ้างอิงประกอบการจัดทำนโยบายการคลังแบบมุ่งเป้าได้ในอนาคต ผลการศึกษาจะมีส่วนสนับสนุนให้รัฐบาลสามารถจัดทำนโยบายการคลังแบบมุ่งเป้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยประชากรกลุ่มรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง ของประเทศจะได้รับผลประโยชน์จากผลการศึกษาของโครงการวิจัย ซึ่งคิดเป็นมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า 1,000 เท่า เมื่อเทียบกับงบประมาณที่โครงการวิจัยได้รับวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 191 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

นายนวพล ภิญโญอนันตพงษ์

หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -