การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

ความคิดเห็น ความพร้อมและแนวโน้มที่เป็นไปได้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้เป็นทางเลือกแก้ปัญหาภาวะตกงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

20 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : ความคิดเห็น ความพร้อมและแนวโน้มที่เป็นไปได้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้เป็นทางเลือกแก้ปัญหาภาวะตกงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นภัยพิบัติที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของโลกตกต่ำลงอย่างมาก  ภาคธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบ ทำให้เกิดการตกงานของประชาชนเป็นจำนวนมาก เกษตรกรรมเป็นภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจที่มีผลผลิตเป็นอาหารและสินค้ากลุ่มปัจจัย4 ที่จัดเป็นกลุ่มสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิต จึงเป็นภาคส่วนที่ขาดเสียไม่ได้ของระบบเศรษฐกิจ สินค้าเกษตรเป็นที่ต้องการของประชากรทั่วโลก ดังนั้นอาชีพเกษตรกรจึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจที่จะสนับสนุนให้เป็นทางเลือกสำหรับแก้ปัญหาการตกงานของประเทศ

ผลผลิตจากงานวิจัย :

– ฐานข้อมูลองค์ความรู้-ทักษะ-ความสามารถ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเกษตรท้องถิ่น

– หนังสือเกี่ยวกับแนวโน้มที่เป็นไปได้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้เป็นทางเลือกแก้ปัญหาภาวะตกงานและภาวะเศรษฐกิจของประชาชน

– ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมเกี่ยวกับการให้อาชีพเกษตรเป็นทางเลือกแก้ปัญหาการตกงาน

การนำไปใช้ประโยชน์ :

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลที่สะท้อนมาจากประชาชนขึ้นมาสู่ภาครัฐในการให้การสนับสนุนส่งเสริมให้อาชีพด้านการเกษตรให้เป็นทางเลือกหนึ่ง ในแก้ปัญหาภาวะตกงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ชุดข้อมูลที่จะได้รับเป็นการสะท้อนความจริงจากภาคส่วนประชาชนไปสู่หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1)  สามารถสะท้อนถึงปัญหา อุปสรรคหรือปัจจัยส่วนขาดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐจะสามารถเข้ามาให้ความช่วยเหลือได้

2) สามารถดึงภูมิปัญญาของชุมชนเกษตรกรรมออกมาเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาสินค้าการเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่มในตลาดได้

3) สามารถส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นเพื่อดึงดูดแรงงานที่ตกงานให้กลับมาประกอบอาชีพในภูมิลำเนาได้

เนื่องจากข้อจำกัดของสถานการณ์โควิท-19 ทำให้การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มไม่สามารถจัดได้ทันในระยะเวลาที่กำหนด  การจัดกิจกรรมจึงใช้วิธีการถ่ายทำวิดีโอของตัวอย่างโครงการรวมกลุ่มของเกษตรกรถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์สาธารณะ เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเกษตรของชุมชน และการถ่ายทอดความรู้ในการจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้แก่ชุมชนต้นแบบวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 57 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.จุฑามณี แสงสว่าง

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -