นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

โครงการเพิ่มคุณสมบัติและประสิทธิภาพหน้ากากอนามัยชนิด KN95 เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และประโยชน์ในมิติต่างๆ ด้วยวัตถุดิบในประเทศ

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : หน้ากากอนามัยชนิด KN95

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว ในปี 2563 จึงได้ทำโครงการพัฒนาหน้ากากอนามัยชนิด N95 ที่มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อโรคต่างๆ และฝุ่นละอองได้ จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่ในขณะเดียวกันการระบาดและฝุ่นละอองไม่ได้ลดลง จึงมีความสนใจในการปรับปรุงหน้ากากอนามัยชนิด KN95 Thailand ให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมทั้งในส่วนของการป้องกันฝุ่นละอองจากไอ ควันจากรถยนต์ เพิ่มความกระชับและสามารถปรับหน้ากากในแน่นและแนบชิดใบหน้าเพิ่มมากขึ้น โดยนำหน้ากากรุ่น KN95 Thailand มาพัฒนาทั้งในส่วนของแบบ และวัสดุ โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน

ผลผลิตจากงานวิจัย :

หน้ากากอนามัยชนิด KN95 เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

การนำไปใช้ประโยชน์ :

1.ประเทศไทยมีเทคโนโลยีสามารถผลิตหน้ากากอนามัยคุณภาพสูงที่ใช้ในประเทศ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และสามารถส่งออกไปยังทุกภูมิภาค

2.วัสดุที่ใช้ในการผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5   

3.ยกระดับผู้ประกอบการ SME จากอุตสาหกรรมหน้ากากสู่อุตสาหกรรมการแพทย์วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 48 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

นางสาวรัตนา วรปัสสุ

หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -