การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

18 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีภารกิจและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่น และมีศักยภาพในการดูแลชุมชนทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด จึงเห็นความสำคัญของการสำรวจและสร้างสื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการมาตรการเฝ้าระวัง การตระหนักรู้และการปรับตัวของชุมชนในวิถีใหม่ในช่วงสถานการณ์และหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ชุมชนและนักศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผลผลิตจากงานวิจัย :

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 2,335 คน มีรายได้จากโครงการฯ เป็นการลดผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  การผลิตสื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในระดับชุมชน และสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันตนเองและการปรับตัวในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ตามบริบทของแต่ละจังหวัด  76 ผลงาน การสำรวจความคิดเห็น (Poll) ของประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 8 เรื่อง ทำให้เกิดกลไกความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ง 77 จังหวัด

การนำไปใช้ประโยชน์ :

เกิดการสร้างงาน/สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19  อีกทั้งเกิดความตระหนักรู้และความมั่นใจต่อมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชน และความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตในชุมชนในวิถีใหม่ เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และเครือข่ายการทำงานของคณาจารย์ นักศึกษาวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 79 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -