การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

โครงการระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19

18 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : ระบบบริหารโลจิสติกส์เวชภัณฑ์ (ระบบ Smart Med Supply )

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ให้ทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นที่ต้องการใช้เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (เช่น ผ้าปิดปาก ชุดป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น) เป็นจำนวนมาก  ประกอบกับระบบการจัดซื้อจากภาครัฐและการรับบริจาคจะต้องรับเข้ามาที่กระทรวงสาธารณสุขก่อนจึงกระจายไปยังโรงพยาบาลหรือสาธารณสุขจังหวัด ก่อให้เกิดความล่าช้า อีกทั้งไม่มีระบบที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการกระจายว่าโรงพยาบาลได้รับสินค้าตามคุณภาพและจำนวนที่ต้องการหรือไม่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องมีระบบที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่การรับสินค้าจากการจัดซื้อจากภาครัฐและการรับบริจาคสินค้า การตรวจสอบการกระจายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ระบบบริหารโลจิสติกส์เวชภัณฑ์ (ระบบ Smart Med Supply )  เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 (รับของบริจาค) และวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (รับจัดสรรงบกลาง) ขององค์การเภสัชกรรม โดยระบบจะประกอบด้วย 6 ระบบ ได้แก่

1.ระบบการรับข้อมูลจากงบกลางและบริจาค (Smart Med Supply Page)

2.ระบบฐานข้อมูลรายการเวชภัณฑ์ (Product Catalogue Database)

3.ระบบสต๊อก (Virtual Stock)

4.ระบบวิเคราะห์จับคู่ระหว่างความต้องการและสต๊อก (Matching System)

5.ระบบจัดการความต้องการของฝั่งโรงพยาบาล (Order Management)

6.ระบบตรวจติดตามการจัดส่ง (Tracking) และให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นผู้ขนส่งกระจายเวชภัณฑ์ ระบบสามารถรวบรวม สร้างรายงานและประมวลผลเกี่ยวกับรายการเวชภัณฑ์ที่มีความจำเป็น ระบบสินค้าคงคลัง รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการในระดับประเทศ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ แบบรวมศูนย์ ในการจัดสรรเวชภัณฑ์การกระจายอย่างมีความสมเหตุผล และสามารถรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตได้

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ระบบบริหารโลจิสติกส์เวชภัณฑ์ (ระบบ Smart Med Supply ) ระบบสามารถรวบรวม สร้างรายงานและประมวลผลเกี่ยวกับรายการเวชภัณฑ์ที่มีความจำเป็น ระบบสินค้าคงคลัง รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการในระดับประเทศ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ แบบรวมศูนย์ ในการจัดสรรเวชภัณฑ์การกระจายอย่างมีความสมเหตุผล และสามารถรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตได้ นอกจากนี้ระบบบริหารจัดการเวชภัณฑ์นี้ สามารถรองรับและประยุกต์กับสถานการณ์วิกฤติ สถานการณ์โรคระบาด หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้ Platform นี้ ไม่เพียงแต่ให้บริการในสถานการณ์เช่นนี้เท่านั้น ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การซื้อขายใดๆได้ หรือในอนาคตหากรัฐมีนโยบายร่วมซื้อของโรงพยาบาล จะเป็นการประหยัดต้นทุน การจัดเก็บ การขนส่ง การจัดการออร์เดอร์ เพื่อให้ประเทศไทยมีต้นทุนของระบบสาธารณสุขทั้งยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาลดลงได้และมีประสิทธิภาพทั้ง Supply Chainวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 50 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

รศ.ดร. ดวงพรรณ กริชชาญชัย

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -