การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

โครงการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย: สู่การก้าวผ่านปัญหาโควิด-19 อย่างยั่งยืน

20 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : โครงการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย: สู่การก้าวผ่านปัญหาโควิด-19 อย่างยั่งยืน

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

งานวิจัยมุ่งเน้นในการติดตามการปรับตัวของเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ไปจนถึงช่วงที่เริ่มเข้าสู่สถานการณ์การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และทำการติดตามและประเมินผลมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐ ทั้งในแง่ของความพอเพียงของงบประมาณ กลุ่มเป้าหมายที่ช่วยเหลือ รูปแบบการช่วยเหลือ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ทันต่อสถานการณ์

ผลผลิตจากงานวิจัย :

คณะผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเด็นต่างๆ เช่น มาตรการทางด้านการเงิน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจไม่ควรจะเป็นการสนับสนุนแบบให้เปล่า แต่อาจจะใช้การพัฒนากลไกการปล่อยกู้แบบใหม่ โดยประยุกต์ใช้ National ID Card เป็นเครื่องมือสำคัญในการปล่อยกู้ การจัดการการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนรุ่น “โควิด” เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของไทย การปรับปรุงกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม การแก้ไขปัญหาหลุมรายได้ของเศรษฐกิจไทย เป็นต้น

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ภาครัฐสามารถที่จะปรับปรุงนโยบาย หรือกำหนดมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูให้มีความเหมาะสมมากขึ้นทั้งในภาควิชาการและในภาคปฏิบัติ ที่มีความทันต่อสถานการณ์

– นโยบายภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมาตรการถูกใช้ตรงกับสถานการณ์ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายและเพียงพอต่อการเยียวยาและการฟื้นฟูจากวิกฤติ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ทั้งสองกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา สามารถที่จะปรับตัวและผ่านช่วงวิกฤติได้อย่างยั่งยืน

– รัฐบาลมีข้อสรุปบทเรียนในการรับมือกับปัญหาอื่นๆที่คล้ายคลึงกันในอนาคต ทำให้ประเทศมีความมั่นคงต่อภัยในลักษณะคล้ายคลึงกันมากยิ่งขึ้น

– เกิดการสั่งสมความรู้และเครือข่ายวิชาการในสังคมไทยเพื่อรับมือเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันในอนาคตวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 138 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.กรรณิการ์ ธรรมพาณิชวงค์

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -