วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

  • หน้าแรก
  • วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

โครงการการพัฒนาโซ่ความเย็นของวัคซีนโควิด-19 เพื่อควบคุมอุณหภูมิและติดตามสอบย้อนกลับในการขนส่งและเก็บรักษา

18 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : Platform ระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับโซ่ความเย็นวัคซีนโควิด-19 (Platform COVID-19 Vaccines Track and Traceability)

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะส่งผลทำให้การแพร่ระบาดสิ้นสุดลงได้เร็ว  คือ การให้บริการวัคซีนที่สามารถต้านไวรัสโควิด-19 และการกระจายแจกจ่ายแก่ผู้รับบริการให้ครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตั้งแต่ผู้ผลิตวัคซีนหรือนำเข้าวัคซีนไปจนถึงผู้รับบริการวัคซีน ที่สามารถติดตามตรวจสอบย้อนกลับ (Track and Traceability) และเรียกคืน (Recall) วัคซีนได้

ผลผลิตจากงานวิจัย :

บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ความเย็นวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ต้นน้ำภายในประเทศ (หน่วยงานที่นำเข้าหรือบริษัทผู้ผลิต) ไปจนถึงผู้ให้บริการ (โรงพยาบาล) และผู้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค นอกจากนี้ยังเป็นฐานข้อมูลแพลตฟอร์ม ที่ทำหน้าที่เป็น Data Exchange Platform ที่บูรณาการข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้ รวมถึงสามารถแสดงผลผ่าน Dashboardพร้อมนำร่องและประยุกต์ใช้ระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับที่ใช้ในโซ่ความเย็นวัคซีนโควิด-19 เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลต่อหน่วยงานภาคสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์ :

Platform ระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับโซ่ความเย็นวัคซีนโควิด-19

1. กระทรวงสาธารณสุขมีระบบติดตามสอบกลับวัคซีน ที่เพิ่มความปลอดภัยด้านการใช้วัคซีนให้กับประชาชน สามารถติดตามสอบกลับวัคซีนที่มีปัญหาได้ก่อนที่นำไปจ่าย/จำหน่ายให้กับผู้ป่วย ตลอดจนช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากผลของการใช้วัคซีนที่มีปัญหาหรือไม่มีคุณภาพได้

2. ประชาชนสามารถตรวจติดตามและสอบย้อนกลับข้อมูลวัคซีนที่ได้รับ เพื่อให้มีความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนว่ามีประสิทธิภาพและคงคุณภาพดีหรือไม่ ผ่านระบบแพลตฟอร์มที่ตรวจติดตามและสอบย้อนกลับของวัคซีน COVID-19วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 48 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -