นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

โครงการการขยายผลการใช้งานต้นแบบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (PETE เปลปกป้อง)

ชื่อผลงาน : เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (PETE เปลปกป้อง)

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โรงพยาบาลจำนวนมากขาดแคลนอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ หรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่ได้มาตรฐาน และต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง นอกจากนี้ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย รวมถึงตอบโจทย์การผลิตของผู้ประกอบการภายในประเทศ อาทิ สามารถนำขึ้นรถพยาบาลได้ เข้าเครื่อง CT scan ได้ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักได้ บำรุงรักษาง่าย หาอะไหล่ได้ง่าย มีมาตรฐานและความปลอดภัย เป็นต้น คณะนักวิจัยได้พัฒนา PETE (พีท) เปลปกป้อง  เพื่อเป็นเปลหรือห้องแยกผู้ป่วยที่มีลักษณะเป็นแคปซูล ที่ได้รับการออกแบบสําหรับ การเคลือนย้ายผู้ป่วยที่มีการจัดการระบบถ่ายเทอากาศแบบความดันลบสําหรับการแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะ

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ต้นแบบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (PETE เปลปกป้อง) จำนวน 16 ชุด ที่ผ่านการทดสอบการใช้งานในสถานพยาบาล 16 แห่ง โดยจุดเด่นในการพัฒนาต้นแบบ คือ การออกแบบโดยคำถึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-centric design) เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในทุกมิติ ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย รวมถึงได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตต้นแบบร่วมกับผู้ประกอบการภายในประเทศด้วย เพื่อรองรับการต่อยอดขยายผลไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์และสามารถจำหน่ายใช้งานได้จริงภายในประเทศต่อไป ทำให้ต้นแบบที่เกิดขึ้นมีจุดเด่นและคุณสมบัติ ดังนี้ 1) สร้างและควบคุมแรงดันลบและกรองอากาศด้วย HEPA filter มีประสิทธิภาพ 99.995% 2) ผ่านการทดสอบ ด้านประสิทธิภาพการกรองอนุภาค 99.995% และการการรั่วซึมของ HEPA filter ตาม ISO 14644 Clean room and associated controlled environments 3) มีช่องสำหรับทำหัตถการและใส่สายอุปกรณ์จากภายนอก 4) มีแผ่นกรองอากาศก่อนขาเข้าเพื่อป้องกันผู้ป่วยติดเชื้อซ้ำซ้อน 5) มีหลอด UV-C เพื่อฆ่าเชื้อก่อนปล่อยอากาศสู่ภายนอกเป็นโมดูลที่สามารถเก็บพับได้ประหยัดพื้นที่ขนย้ายได้สะดวก 6) สามารถนำไปวางบนเตียงพยาบาล spinal board, stretcher หรือ scoop ได้ 7) สามารถนำเข้าเครื่องเอกซเรย์และ CT-scan ได้ไม่ต้องนำผู้ป่วยออกมานอกเปล

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ต้นแบบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (PETE เปลปกป้อง) ได้มีการขยายผลการใช้งานไปยังสถานพยาบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์ โควิด19 เรียบร้อยแล้ว ทั้งสิ้น 16 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (กทม.) 2) โรงพยาบาลตากสิน (กทม.) 3) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (กทม.) 4) โรงพยาบาลสิรินธร (กทม.) 5) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (กทม.) 6) โรงพยาบาลบางไผ่ (กทม.) 7) โรงพยาบาลวังจันทร์ (จังหวัดระยอง) 8) โรงพยาบาลสนามบุษราคัม (จังหวัดนนทบุรี) 9) โรงพยาบาลศรีเทพ (จังหวัดเพชรบูรณ์) 10) โรงพยาบาลละหานทรายบุรีรัมย์ 11) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (จังหวัดนครศรีธรรมราช) 12) โรงพยาบาลกำแพงเพชร (จังหวัดกำแพงเพชร) 13) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (จังหวัดอุบลราชธานี) 14) โรงพยาบาลยะลา (จังหวัดยะลา) 15) โรงพยาบาลเบตง (จังหวัดยะลา) 16) โรงพยาบาลรามัน (จังหวัดยะลา) นอกจากนี้ ในการพัฒนากระบวนการผลิตร่วมกับผู้ประกอบการภายในประเทศที่ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้ว 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชัน จำกัด ทำให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ได้รวดเร็วขึ้น ลดการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ และลดความเสี่ยงในการผลิตได้อีกด้วยวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 138 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -