การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

แนวทางการพัฒนาสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ของอำเภออรัญประทศ จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

แนวทางการพัฒนาสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ของอำเภออรัญประทศ จังหวัดสระแก้ว

ชื่อผลงาน : แนวทางการพัฒนาสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ของอำเภออรัญประทศ จังหวัดสระแก้ว

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยได้รับคำชมจากองค์การอนามัยโลกว่าสามารถจัดการการระบาดของโรคได้ดีและรวดเร็ว โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ เรียกย่อว่า อสม. ที่ทำงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในชุมชนอย่างยอดเยี่ยม จนสามารถควบคุมโรคได้ในเวลาอันสั้น โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน โดยเดินเคาะตามประตูบ้านทุกหลังเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันโรคโควิด-19 อาการและการสังเกตตนเอง แจกหน้ากากทั้งที่ได้มาจากภาครัฐและบางส่วน อสม.เย็บเอง ตลอดจนแจกแอลกอฮอล์เจล และ คู่มือคำแนะนำการปฏิบัติตัว โดยช่วงที่มีการระบาดสูง อสม.ได้รับหน้ากากอนามัย (Mask) และเฟสชิล์ด (Face Shield) ถุงขยะอันตรายและแอลกอฮอล์เจลเพื่อปกป้องตนเอง และช่วยให้การจัดการโรคโควิด-19 ของไทยได้รับการยอมรับอย่างมากจากสังคมโลก ที่สำคัญ อสม.เหล่านี้ทำงาน ไม่หยุดหย่อน ทำงานไม่มีวันหยุด ไม่มีวันลาพัก ไม่มีเบิกเงินล่วงเวลาเหมือนงานอื่น ทำงานไม่มีในเวลางานหรือนอกเวลางานกำหนดทั้งสิ้น ทำงานโดยไม่คิดถึงค่าตอบแทนจะมีแต่ความตั้งใจและจิตอาสาที่จะช่วยลดการเกิดโรคในชุมชนอย่างเข้มแข็งเต็มกำลัง ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จนเกิดผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ยิ่ง ซึ่งสมควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ถึงพลังและศักยภาพของพวกเขาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างไร เพื่อนำมาเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รับทราบและเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมไทยในวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ที่ควรยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันของสังคมที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บที่มองไม่เห็นและเสียสละ เพื่อส่วนรวมอย่างพอดีและมีประสิทธิภาพ

อำเภออรัญประเทศประสบปัญหาแรงงานเดินทางข้ามพรมแดนกลับมาจากประเทศกัมพูชา จำนวนมากและบางคนลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านการคัดกรองตามระบบทางการที่กำหนด จึงมีมาตรการให้หน่วยงานสาธารณสุข อสม. และชุมชนร่วมมือกันสำรวจและคัดกรองคนในชุมชน รวมทั้งกักตัวติดตามดูแลและจัดระบบการป้องกันการระบาดในชุมชนอย่างเข้มงวดจนได้รับรางวัลจัดการดีเยี่ยมในระดับจังหวัด (Best Practice)

ผลผลิตจากงานวิจัย :

คู่มือแนวทางการพัฒนาสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ของอำเภออรัญประทศ จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย

การนำไปใช้ประโยชน์ :

คู่มือแนวทางการพัฒนาสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการระบาดของโรคโควิด-19 สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมในอำเภออื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกัน หรือนำไปปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของตนเองวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 141 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -