นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบที่สามารถวัดและส่งค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยผ่านระบบคลาวด์

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

เตียงความดันลบ มีน้ำหนักเบา และทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพอากาศ

ชื่อผลงาน :

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบที่สามารถวัดและส่งค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยผ่านระบบคลาวด์
ที่มาและความสำคัญของโครงการ : เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่ระบาดผ่านระบบทางเดินหายใจได้ ดังนั้นหากมีการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคลื่อนย้ายด้วยเตียงความดันลบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสระหว่างการขนย้าย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เตียงดังกล่าวขาดแคลนในหลายๆ โรงพยาบาล ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบเพื่อนำมาใช้เคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ ให้กับโรงพยาบาลเหล่านั้น นอกจากนี้ยังได้มีการติดตั้งระบบวัดและส่งค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยผ่านระบบคลาวด์ เพื่อให้แพทย์สามารถเฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยได้ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร และสามารถวิเคราะห์อาการผู้ป่วยจากสัญญาณชีพ เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์และหาทางรับมือกับอาการของผู้ป่วยก่อนที่ผู้ป่วยจะเดินทางมาถึงโรงพยาบาล

ผลผลิตจากงานวิจัย :

เตียงความดันลบ มีน้ำหนักเบา และทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพอากาศ

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ในปัจจุบัน เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบต้นแบบ ได้ถูกนำไปติดตั้งและทดสอบใช้งานจริงแล้ว ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จากผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบที่สร้างขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้ค่อนข้างดี ในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นหากในอนาคตได้มีการผลิตเตียงดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ เพิ่มขึ้น จึงมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีที่ได้ออกแบบขึ้นนั้นจะสามารถช่วยดูแลผู้ติดเชื้อได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การที่สามารถผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบที่มีมาตรฐานได้ขึ้นเองภายในประเทศ ย่อมส่งผลดีต่อประเทศชาติ เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้งหากเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบจากงานวิจัยนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนมีมาตรฐานเทียบเท่ากับต่างชาติ อาจจะทำให้เกิดการผลิตเพื่อเป็นสินค้าส่งออกและจำหน่ายให้กับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างมากกับเศรษฐกิจของประเทศวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 65 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผศ.ดร. ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์

หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -