นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

เครื่องผลิตออกซิเจนอัตราการไหลสูงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : เครื่องผลิตออกซิเจนอัตราการไหลสูงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ออกซิเจนขาดแคลนในหลายๆ โรงพยาบาล ซึ่งโดยปกติแล้ว สถานพยาบาลจะจัดตั้งสถานีรองรับออกซิเจนเหลว ซึ่งวิธีการดังกล่าวไม่เหมาะกับโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากการจัดตั้งสถานีรองรับออกซิเจนเหลวมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานในการจัดสร้าง ด้วยเหตุนี้ทำให้โรงพยาบาลหันมาเลือกใช้ถังออกซิเจนแทน อย่างไรก็ตาม ถังออกซิเจนหนึ่งถังจะสามารถให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยได้ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง เท่านั้น ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนถังออกซิเจนใหม่ให้กับผู้ป่วยอยู่ตลอดและไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้การวิจัยครั้งนี้จึงได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเครื่องผลิตออกซิเจนจากอากาศที่สามารถให้อัตราการไหลได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอกับเครื่อง High-flow Nasal Oxygen เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ขั้นวิกฤตในโรงพยาบาลต่างๆ

ผลผลิตจากงานวิจัย :

เครื่องผลิตออกซิเจนที่ได้พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ได้ออกแบบให้สามารถใช้งานง่ายและสามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งทำงานโดยอาศัยหลักการการดูดซับสลับความดันเพื่อแยกออกซิเจนออกจากอากาศ ด้วยระบบที่พัฒนาขึ้น ทำให้สามารถผลิตออกซิเจนได้ที่ความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ 85 โดยปริมาตร ที่อัตราการไหลประมาณ 40 ลิตรต่อนาที ที่แรงดัน 3.7 บรรยากาศ (แรงดันสัมบูรณ์) ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานร่วมกับเครื่อง High-flow Nasal Oxygen และใช้กำลังไฟประมาณ 7 กิโลวัตต์

การนำไปใช้ประโยชน์ :

– เครื่องผลิตออกซิเจนที่ได้พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ได้ถูกนำไปใช้งานจริงแล้ว ณ หอผู้ป่วยหนัก ศัลยกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เครื่องผลิตออกซิเจนที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้สามารถให้อัตราการไหลได้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอกับเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ในโรงพยาบาล และเพียงพอกับการดูแลผู้ป่วยขั้นวิกฤต ทำให้โรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องติดตั้งสถานีเก็บออกซิเจนเหลวที่มีขนาดใหญ่และราคาสูง หรือใช้ถังออกซิเจนที่ให้ออกซิเจนได้เพียง 3 – 5 ชั่วโมง เท่านั้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งออกซิเจนลงได้ นอกจากนี้ เครื่องผลิตออกซิเจนอัตราการไหลสูงที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ยังไม่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ทำให้หากในอนาคต งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีโอกาสสูงที่จะนำไปใช้ได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายให้กับทั่วโลก และกลายเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีเครื่องผลิตออกซิเจนอัตราการไหลสูงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งจะส่งผลดีอย่างมากกับเศรษฐกิจของประเทศวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 54 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผศ.ดร. ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์

ผศ.ดร. ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์

หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -