การถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา

  • หน้าแรก
  • การถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา

อัตราการแพร่เชื้อของ SARS-CoV-2 ในวันที่ 7 และ 10 นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยในผู้ป่วย COVID-19 ที่ไม่มีอาการและมีอาการไม่รุนแรงที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคร่วม

07 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ข้อมูลสนับสนุนการปรับปรุงระยะเวลากักตัวในแนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโควิด-19

ชื่อผลงาน : อัตราการแพร่เชื้อของ SARS-CoV-2 ในวันที่ 7 และ 10 นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยในผู้ป่วย COVID-19 ที่ไม่มีอาการและมีอาการไม่รุนแรงที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคร่วม

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

แนวทางการดูแลรักษา และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ที่จัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยตามกลุ่มอาการ โดยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อยและไม่มีปัจจัยเสี่ยงร่วมจะต้องได้รับการกักตัวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 วัน หากสามารถลดระยะเวลาการกักตัวให้สั้นลงได้ โดยที่ผู้ติดเชื้อมีความปลอดภัยและไม่อยู่ในระยะแพร่กระจายจะเป็นการประหยัดงบประมาณ รวมถึงผู้ติดเชื้อสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปรกติ

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ข้อมูลสนับสนุนการปรับปรุงระยะเวลากักตัวในแนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโควิด-19

การนำไปใช้ประโยชน์ :

เป็นข้อมูลสนับสนุนการปรับปรุงระยะเวลากักตัวในแนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วย COVID-19 สำหรับประเทศไทยวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 08 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 298 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -