นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

ห้องความดันลบเคลื่อนที่เพื่อใช้เป็นห้อง ICU ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ห้องความดันลบเคลื่อนที่เพื่อใช้เป็นห้อง ICU ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม

ชื่อผลงาน : ห้องความดันลบเคลื่อนที่เพื่อใช้เป็นห้อง ICU ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส-19 ในปัจจุบัน ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนไม่น้อย อีกทั้งเชื้อไวรัสดังกล่าวยังสามารถแพร่กระจายอยู่ในอากาศและติดต่อได้ผ่านระบบทางเดินหายใจ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ติดเชื้อต้องถูกรักษาและกักตัวอยู่ภายในห้องผู้ป่วยแยกเดี่ยวความดันลบ อย่างไรก็ตาม จำนวนห้องดังกล่าวที่โรงพยาบาลต่างๆ ได้เตรียมไว้ ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ติดเชื้อ ดังนั้น การวิจัยนี้จึงวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างห้องความดันลบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้และมีคุณภาพตามข้อกำหนดของศูนย์ควบคุมและป้องกันเชื้อโรคของสหรัฐอเมริกา เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลสนาม โดยห้องความดันลบที่จัดทำขึ้นสามารถใช้เป็นห้องสำหรับสังเกตอาการไปจนถึงห้องอภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) ได้ อีกทั้งยังสามารถผลิตและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อการแพร่กระจายของโรคโคโรนาไวรัส-19 ได้อย่างทันท่วงที

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ห้องความดันลบได้รับการออกแบบให้มีสองห้องติดกัน คือ ห้องเฉลียง (Anteroom) และห้องผู้ป่วย (Patient room) โดยห้องเฉลียงมีขนาดภายในเป็น 2.5 x 2.4 x 2.9 เมตร (สูง x ยาว x กว้าง) ส่วนห้องผู้ป่วยมีขนาดภายในเป็น 2.5 x 3.6 x 2.9 เมตร (สูง x ยาว x กว้าง) การไหลของอากาศภายในห้องถูกออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่ออกจากผู้ป่วยได้ โดยอัตราการเปลี่ยนถ่ายเทของอากาศภายในห้องได้ถูกออกแบบให้มีค่ามากกว่า 12 รอบต่อชั่วโมง และสามารถทำความดันได้ต่ำกว่า -10 ปาสคาล ในห้องผู้ป่วย และ -7 ปาสคาล ในห้องเฉลียง เมื่อเทียบกับความดันบรรยากาศ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์ควบคุมและป้องกันเชื้อโรคของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งภายในห้องยังมีการติดตั้งระบบต่างๆ เพื่อให้ห้องสามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบควบคุมและตรวจวัดแรงดันภายในห้องอัตโนมัติ ระบบตรวจวัดการทำงานของเครื่องดูดอากาศ ระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบตรวจสอบสถานะการใช้งานของห้อง เป็นต้น โดยห้องความดันลบที่จัดทำขึ้นสามารถติดตั้งภายนอกอาคารเป็นห้องสำหรับสังเกตอาการไปจนถึงอภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) ได้ เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคระบาดทางทางเดินหายใจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคโคโรนาไวรัส-19 ที่กำลังระบาดอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปในบริเวณอาคารจะทำให้ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคภายในอาคารสถานพยาบาลลงได้ อีกจุดเด่นที่สำคัญของห้องความดันลบจากงานวิจัยนี้คือสามารถผลิตและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว การผลิตจะใช้เวลา 1 วันต่อห้อง และติดตั้งไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทำให้สามารถผลิตและเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการติดตั้งเป็นโรงพยาบาลภาคสนามโดยเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อการแพร่กระจายของโรคโคโรนาไวรัส-19 ได้อย่างทันท่วงที

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ในปัจจุบัน ห้องความดันลบทั้งหมดที่ได้จัดทำขึ้นได้ถูกนำไปติดตั้งและใช้งานจริงแล้วในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล มากถึง 16 โรงพยาบาล และจากผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า ห้องความดันลบที่สร้างขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส-19 ในโรงพยาบาลนั้นๆ ดังนั้นหากในอนาคตได้มีการผลิตห้องดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ เพิ่มขึ้น จึงมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีที่ได้ออกแบบขึ้นจะสามารถช่วยดูแลผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส-19 รวมถึงโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การที่สามารถผลิตห้องความดันลบที่มีมาตรฐานได้ขึ้นเองภายในประเทศ ย่อมส่งผลดีต่อประเทศชาติ เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าห้องความดันลบและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้งหากห้องความดันลบจากงานวิจัยนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนมีมาตรฐานเทียบเท่ากับห้องความดันลบจากต่างชาติ อาจจะทำให้เกิดการผลิตห้องความดันลบเพื่อเป็นสินค้าส่งออกและจำหน่ายให้กับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างมากกับเศรษฐกิจของประเทศ

 วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 125 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์

หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -