การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการอยู่รอดและแนวทางการปรับตัวของวิสาหกิจชุมชน ภาคเหนือภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

20 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : แนวทางการปรับตัวของวิสาหกิจชุมชน ภาคเหนือภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

สถานการณ์แพร่กระจายของ Covid-19 ได้สร้างผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชน มีวิสาหกิจชุมชนจำนวนมากที่ต้องหยุดกิจการไป แต่ก็ยังพบว่ามีบางวิสาหกิจชุมชนที่สามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือ พร้อมทั้งถอดบทเรียนผู้ที่สำเร็จและล้มเหลวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์สามารถเป็นนโยบายที่นำเสนอต่อรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถเข้ามาสนับสนุนการเสริมสร้างวัคซีนให้กับวิสาหกิจชุมชน

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสอยู่รอดของวิสาหกิจชุมชนที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ การจัดการด้านการเงิน ปัจจัยทางการตลาด (กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย) การปรับรูปแบบธุรกิจในช่วงการระบาด การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจำหน่าย ปัจจัยสนับสนุนภาครัฐ (มาตรการเยียวยาจากภาครัฐ) และตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ในทางตรงกันข้ามปัจจัยที่ลดโอกาสในการอยู่รอดของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโลจิสติกส์ และมาตรการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากธนาคารเฉพาะกิจ

การนำไปใช้ประโยชน์ :

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ จะพิจารณาจากสมมติฐานที่ว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยให้วิสาหกิจชุมชนที่พบว่ามีการปิดกิจการไป สามารถกลับมาเปิดกิจการและกลับไปมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 หรือเป็นการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด นอกจากนี้สัดส่วนการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก วช. เพื่อช่วยให้วิสาหกิจชุมชนกลับมาเปิดกิจการดังเดิม แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ 100% 75% และ 50% ผลการศึกษาพบว่ามูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สัดส่วน 100% มีมูลค่าเท่ากับ 9.16 เท่า ที่ระดับ 75% มีมูลค่าเท่ากับ 6.87 เท่า และที่ระดับ 50% มีมูลค่าเท่ากับ 4.58 เท่า แสดงได้ในตารางที่ 1วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 149 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผศ.ดร. ภารวี มณีจักร

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -