การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

ผลกระทบและความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ในกลุ่มประชากรชาวเขาในพื้นที่ตะเข็บชายแดน. และความพร้อมต่อการป้องกันและควบคุมกรณีเกิดการระบาด

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

สื่อการเรียนรู้โรคโควิด-19 และคู่มือหลักสูตรการอบรมจำนวน 3 หลักสูตร

ชื่อผลงาน: สื่อการเรียนรู้โรคโควิด-19 และคู่มือหลักสูตรการอบรมจำนวน 3 หลักสูตร

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงในการดำเนินโรค ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำนวนมากในเวลาอันสั้น นอกจากนั้นยังมีอัตราการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยผ่านกลไกการสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดซึ่งสัมพันธ์กับพลวัตของสังคมมนุษย์ที่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยธรรมชาติ ด้วยปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดการระบาดไปในวงกว้างและรวดเร็ว ประกอบกับยังมีข้อจำกัดในเรื่องการรักษาพยาบาล แม้จะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันแล้ว ดังนั้นกลวิธีที่มนุษยชาติจะหลีกพ้นจากการติดเชื้อและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้คือ การป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อ

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง ในทุกมิติ ในทุกกลุ่มประชากรและ มีผลกระทบที่แตกต่างกันไป กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้พึ่งพิงเป็นกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่งจากการระบดาของโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ยังมีการเคลื่อนที่ของประชากรต่าง ๆ ระหว่างประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ตะเข็บชายแดนทางภาคเหนือของประเทศ เช่น ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีทั้งด่านถาวร ด่านชั่วคราวและช่องทางธรรมชาติจำนวนมาก ในแต่ละปีจะมีจำนวนผู้เข้าออกด่านต่าง ๆ จำนวนมาก และมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเหล่านั้นเป็นกลุ่มที่ผ่านเข้ามาประเทศอย่างไม่ถูกกฎหมาย และการเข้าออกประเทศจะผ่านหมู่บ้านชาวเขาต่าง ๆ ที่มีจำนวนมากกว่า 700 หมู่บ้าน ทำให้กลุ่มประชากรเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ประกอบกับกลุ่มประชากรเหล่านี้มีระดับการสถานเศรษฐกิจและการศึกษาต่ำ ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยมีอย่างจำกัด ดังนั้นทำให้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงวิธีการปฏิบัติต่อการป้องกันการติดเชื้อเป็นไปอย่างจำกัด ด้วย

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งพัฒนาเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรค-19 ในกลุ่มประชากรชาวเขาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตะเข็บชายแดน รวมถึงพัฒนาศักยภาพในความพร้อมต่อการแพร่ระบาดในระลอกต่าง ๆ  โดยเฉพาะภาพที่มีการทะลักของแรงงานและการเคลื่อนย้ายเข้ามาของแรงงานจากช่องผ่านแดนธรรมชาติ เนื่องจากช่องผ่านแดนปกติมีความเข้มงวดในกฎระเบียบมากทำให้กลุ่มประชากรเหล่านี้ต้องเดินทางผ่านช่องผ่านแดนธรรมชาติมากขึ้น

ผลผลิตจากงานวิจัย :

1. สื่อการเรียนรู้ของโรคโควิด-19 โดยมีทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่

1.1 สื่ออการเรียนรู้ที่ 1: ความรู้เบื้องต้นและความรุนแรงของเกี่ยวกับโรคโควิด ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นและถูกต้องเกี่ยวกับโรคการติดต่อ การป้องกันและควบคุมโรค COVID – 19

1.2 สื่อการเรียนรู้ที่ 2: การสาธิตการใช้เครื่องมือป้องกันที่จำเป็น    (หน้ากากอนามัย        การเลือกเจลแอลกอฮอล์ และการล้างมือ)พร้อมทั้งการกำจัดเศษวัสดุที่ใช้งานแล้วที่ถูกต้อง

1.3 สื่อการเรียนรู้ที่ 3: การปฏิบัติตัวเมื่อไปสถานบริการด้านสุขภาพ (โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)

1.4 สื่อการเรียนรู้ที่ 4: เทคนิคและกระบวนการการกักตัวในระดับชุมชนและหมู่บ้าน        การสังเกตบุคคลในครอบครัวชุมชน การประเมินเบื้องต้น และการรายงานสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

1.5 สื่อการเรียนรู้ที่ 5: การเตรียมพร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

2. คู่มือหลักสูตรการอบรมจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

2.1 หลักสูตการพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

2.2 หลักสูตการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้หรือพนักงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

2.3  หลักสูตการพัฒนาศักยภาพสำหรับประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกลุ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

การนำไปใช้ประโยชน์ :

1. ประชาชน ชุมชนสามารถนำความรู้ทักษะในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ได้

2. องค์การบริหารส่วนตำบล สามารถใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานสาธารณสุขสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรวมถึงแนวทางการดำเนินงานได้

4. สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานสาธารณสุขระดับชาติและนานาชาติ สามารถนำแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ได้วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 147 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  อภิเดชกุล

หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -