การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

ผลกระทบของการระบาดโรคโควิด-19 ต่อสภาวะช็อกและมุมมองอนาคตทางอาชีพสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตใหม่: กลยุทธ์ทางเลือกในการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

18 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : เครื่องมือวัดสภาวะช็อกทางอาชีพ

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

คนรุ่นใหม่ช่วงอายุ 15-24 ปีทั่วโลกได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายอย่าง เช่น การหยุดชะงักหรือชะลอในการศึกษาและการฝึกอบรม การถูกกำหนดให้เรียนหรือทำงานจากที่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อการจ้างงาน มีการสูญเสียรายได้และความยากลำบากในการหางาน ที่อาจส่งผลไปตลอดชีวิตการทำงานของพวกเขา (ILO, 2020a) พวกเขาจะเผชิญกับการแข่งขันที่มากขึ้นและมีงานให้ทำน้อยลงกว่าช่วงที่ผ่านมา (Kahn, 2010) ดังนั้นการพัฒนาตัวบ่งชี้และการสำรวจสภาวะช็อกทางอาชีพ (Akkermans et al., 2018; Feng et al., 2019) เนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ตลอดทั้งกลยุทธ์ทางเลือกในการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จึงมีความสำคัญ

ผลผลิตจากงานวิจัย :

เครื่องมือประเมินสภาวะช็อกทางอาชีพ เป็นเครื่องมืออยู่ในรูปแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ พัฒนามาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว สัมภาษณ์นักศึกษาและผู้ทำงานแล้วที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาใหม่ มีการสอบถามและตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นทำการเก็บข้อมูลจริงจากนักศึกษา 432 คน เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยงและความตรง

การนำไปใช้ประโยชน์ :

1.กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาจำนวนอย่างน้อย 10,000 คนทั่วประเทศ สามารถนำเครื่องมือประเมินสภาวะช็อกทางอาชีพของตนเอง จะช่วยสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นที่มีต่อสภาวะช็อกทางอาชีพ อิทธิพลของการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

2.นักวิจัยและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยจาก 10 องค์กร/สถาบัน สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อไป เพื่อให้ได้ความรู้ที่ลึกซึ้งเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น เพื่อกำหนดกลยุทธ์และแผนผังการพัฒนาอาชีพ (Blueprint for Career Development) และการแก้ปัญหาการพัฒนาอาชีพในเชิงความคิดและพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสภาวะช็อกของเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

– องค์ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ว่า การจะเสริมสร้างอาชีพในอนาคต และความสามารถในอาชีพนั้น ต้องเกิดจากอะไร และหากเกิดสภาวะช็อกทางอาชีพแล้วจะทำให้เกิดอะไรขึ้น นอกจากนี้เมื่อพัฒนาแล้วผลที่ได้รับเป็นอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนานักศึกษา ที่อาศัยหลักวิชาขั้นสูง เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย

– องค์ความรู้และโมเดลการวิจัยที่เป็นสาเหตุและผลของสภาวะช็อกทางอาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนประชากรกลุ่มเป้าหมายและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

– เครื่องมือในการวัดสภาวะช็อกทางอาชีพและแนวทางในการพัฒนาฝึกอบรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 60 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

รศ.ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -