การดูแลและรักษาผู้ป่วย

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เปรียบเทียบกับยาหลอกแบบสุ่มชนิดปกปิดสองทาง: ตรวจหาสายพันธ์และซากเชื้อไวรัสซาส์โควี-2 และการตรวจด้วยลายพิมพ์โปรตีนเปปไทด์ด้วยระบบแมสสเปกโทรเมตรี

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

เชื้อไวรัสชนิดโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีการระบาดทั่วโลก โดยในประเทศไทยมีการนำฟ้าทะลายโจรมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ การวิจัยครั้งนี้จึงทำการศึกษาแคปซูลสารสกัดฟ้าทะลายโจร เปรียบเทียบกับยาหลอก เพื่อเก็บข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาให้เป็นระบบ และมีการศึกษา genomic study  ดูความสมบูรณ์ของ genome ในผู้ที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจรและผู้ที่ได้รับยาหลอก เพื่อให้ทราบสายพันธุ์ที่ผู้ป่วยติดเชื้อ นอกจากนี้การตรวจโควิดจีโนมที่ว่ามีความสมบูรณ์ (complete genome)อยู่หรือไม่จะเป็นตัวช่วยบอกว่าผู้ป่วยยังสามารถแพร่เชื้อได้

ผลผลิตจากงานวิจัย :

องค์ความรู้ที่สามารถทำให้เกิดการดูแลตนเองเบื้องต้นในขณะป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

การนำไปใช้ประโยชน์ :

เกิดองค์ความรู้ที่สามารถทำให้เกิดการดูแลตนเองเบื้องต้นในขณะป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย ทั้งในกลุ่ม home isolation และ community isolation และอาจนำผลการมาศึกษามาใช้ในการกำหนดแนวเวชปฏิบัติในผู้ป่วยโควิดต่อไปวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 60 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -