การดูแลและรักษาผู้ป่วย

คอร์ไดซีเวีย: คอร์ไดเซปินแปรรูป เพื่อต้านโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : คอร์ไดซีเวีย: คอร์ไดเซปินแปรรูป เพื่อต้านโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

คณะวิจัยนำโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและชีวภาพแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกแบบ สังเคราะห์ และทดสอบอนุพันธ์คอร์ไดซิปินและฟาวิพิราเวียร์ชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสโคโรนาได้ดีทั้งจากสายพันธุ์ดังเดิมและสายพันธุ์กลายพันธุ์ในเซลล์ อีกทั้งสารใหม่นี้ยังไม่พบความเป็นพิษต่อเซลล์ปอดเมื่อใช้ขนาดสูงอีกด้วย คณะวิจัยยังได้ใช้คอมพิวเตอร์เตอร์ในการช่วยออกแบบสารเพื่อพัฒนาสารให้มีฤทธิ์ที่ดีขึ้น โดยใช้การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างทางเคมี เพื่อดำเนินการการทดสอบต่อไปเพื่อให้ได้สารที่มีศักยภาพเป็นยาได้ในอนาคต

ผลผลิตจากงานวิจัย :

จากผลการวิจัยคณะผู้วิจัยได้องค์ความรู้สำคัญในการออกแบบและสังเคราะห์ยาต้านโคโรนาไวรัสชนิด ProTide ได้ศึกษาจาก Structure-Activity-Relationship (SAR) จากผลต้านไวรัสโคโรนา ความเป็นพิษต่อเซลล์ และการจำลองการจับกันระหว่างสารและเอนไซม์ RdRp ของเชื้อโคโรนาเพื่อพัฒนาต่อไป ทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพ ทดสอบการดื้อยา และทดสอบในหนูแฮมเตอร์ต่อไป โดยนอกจากผลลัพธ์จากการทำโครงการนี้แล้ว คณะผู้วิจัยยังได้ยื่นจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 1 ฉบับ (เลขที่คำขอ 2201000591) และพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาเอกคุณภาพสูง (ภายใต้วงเงิน 4 ล้านบาท) และร่วมงานวิจัยกันต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ด้องค์ความรู้สำคัญในการออกแบบและสังเคราะห์ยาต้านโคโรนาไวรัสชนิด ProTide ได้ศึกษาจาก Structure-Activity-Relationship (SAR) จากผลต้านไวรัสโคโรนา ความเป็นพิษต่อเซลล์ และการจำลองการจับกันระหว่างสารและเอนไซม์ RdRp ของเชื้อโคโรนาเพื่อพัฒนาต่อไป และเตรียมการทดลองระดับสัตว์ทดลองวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 49 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.ภก.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์

หน่วยงาน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -