การแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน

ความเสี่ยงของการเกิดโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นตัวรังโรค

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ความเสี่ยงของการเกิดโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นตัวรังโรค

ชื่อผลงาน : ความเสี่ยงของการเกิดโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นตัวรังโรค

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

มีรายงานการเกิดโรคระบาด SARS CoV-2 ในสัตว์หลายชนิด ดังเช่น สิงโต เสือ ตัวนิ่ม พังพอน สุนัข แมว มิงค์ และสัตว์อื่นๆ โดยสัตว์ที่ตรวจพบ SARS CoV-2 มีทั้งแสดงอาการของโรคและไม่แสดงอาการหรือเป็นรังโรค โดยมีรายงานว่าสัตว์ที่ติดเชื้อ SAR CoV-2 สามารถติดต่อจากคนสู่คน และจากสัตว์สู่สัตว์ได้ เนื่องจาก SARS CoV-2 จัดเป็น airborne disease แต่ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน ดังนั้นหากสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ติดเชื้อ SARS CoV-2 แต่ไม่แสดงอาการหรือกลายเป็นแหล่งกักโรค จะทำให้คนมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อเหล่านี้จากสัตว์ได้ นอกจากนี้ยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าการที่ไวรัสมีการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างคนสู่คน คนสู่สัตว์ และจากสัตว์สู่สัตว์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมของไวรัส การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อาจนำไปสู่การพัฒนาตนเองของไวรัสและเกิดการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนได้ อย่างไรก็ตามในวิกฤตของการเกิด SARS CoV-2 ส่วนใหญ่เป็นการให้ความสำคัญกับสุขภาพของคน แต่ก็ยังมีความสนใจน้อยเกี่ยวกับจากการคุกคามโรคสัตว์ไปสู่คน และสัตว์ การขาดแนวทางหนึ่งด้านสุขภาพนี้อาจส่งผลกระทบที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขได้ ดังนั้นการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อ SARS CoV-2 ในสัตว์เลี้ยงจึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ SARS CoV-2 ต่อไป

ผลผลิตจากงานวิจัย :

 1. แอนติเจนสำหรับการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อ COVID-19 ในสุนัขและแมว

 2. วิธีการใช้ VSV pseudotype system เพื่อใช้ในการศึกษาด้วย neutralization tesสำหรับการตรวจหาภูมิคุ้มกันของ SAR CoV-2 ในสัตว์ สำหรับการศึกษาทางห้องปฏิบัติการ BSL-2 ได้

 3. ชุดตรวจที่มีต้นทุนต่ำ แต่มีความไวและความจำเพาะสูง ต่อการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่มีต่อ SAR CoV-2 ในสุนัข และแมว

การนำไปใช้ประโยชน์ :

 1. นำผลการวิจัยที่ได้เสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้วางแผนในการเฝ้าระวังการติดเชื้อจากคนสู่สัตว์ และจากสัตว์สู่สัตว์

 2. สามารถผลิตชุดตรวจสำหรับตรวจหาภูมิคุ้มกัน เพื่อใช้เป็นการตรวจรับบริการวิชาการให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้

 3. ผลิต VSV pseudotype system สำหรับการตรวจด้วยวิธี Neutralization test เพื่อใช้ในการศึกษาทางห้องปฏิบัติการ BSL-2วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 154 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์

หน่วยงาน : คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -