วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

  • หน้าแรก
  • วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

ความปลอดภัยและผลกระตุ้นภูมิต้านทานของวัคซีนโควิด 19 ชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) และไวรัสเวกเตอร์ (virus vector) ในประชากรผู้ใหญ่ไทย: การศึกษาวิจัยทางคลินิกและภาคสนาม

18 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : ความปลอดภัยและผลกระตุ้นภูมิต้านทานของวัคซีนโควิด 19 ชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) และไวรัสเวกเตอร์ (virus vector) ในประชากรผู้ใหญ่ไทย

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่สร้างความเสียหายให้กับประชากรและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยวัคซีนโควิด 19 เป็นทางออกหนึ่งในการลดความสูญเสียในเชิงประชากรและเศรษฐกิจได้ แต่อย่างไรก็ตาม วัคซีนโควิด 19 นั้นได้มีการเร่งพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ขาดข้อมูลด้านผลการกระตุ้นภูมิต้านทานและความปลอดภัยแก่ผู้ได้รับวัคซีน งานวิจัยนี้จึงเป็นการทดสอบทางคลินิกเพื่อศึกษาผลดังกล่าวในประชากรผู้ใหญ่ไทย

ผลผลิตจากงานวิจัย :

งานวิจัยนี้ได้ผลลัพท์จากการกระตุ้นภูมิต้านทานด้วยวัคซีนโควิด 19 ในประชากรผู้ใหญ่ไทยไปใช้ในการอ้างอิงในงานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ารับการเสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยวัคซีนโควิด 19

การนำไปใช้ประโยชน์ :

โครงการวิจัยนี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยการเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยทางสื่อมวลชล เฟซบุ๊คของผู้วิจัย และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไปในประเทศในการเข้ามารับวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 35 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -