การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

การเตรียมความพร้อมและแนวทางการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อม (SE)เพื่อแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคตะวันตก

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ข้อมูลการเตรียมความพร้อม แนวทางการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) ในการแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชื่อผลงาน : ข้อมูลการเตรียมความพร้อม แนวทางการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) ในการแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของผู้ประกอบการต่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเป็นสิ่งที่สำคัญ ถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยจะบรรเทาลงก็ตาม แต่ประเทศต้องเร่งฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจให้กลับมาโดยเร็วที่สุดโดยวิสาหกิจขนาดย่อมเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มที่เข้าถึงการช่วยเหลือจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐน้อยที่สุด โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคการบริการ การเกษตร และการผลิต ซึ่งบางรายไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยปัญหาหลักที่พบ คือ ด้านการตลาด และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ จากข้อมูลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของงานวิจัย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมและแนวทางการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) เพื่อแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคตะวันตก” โดยผลงานวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) ซึ่งจะมีข้อมูลการเตรียมความพร้อมและแนวทางการปรับตัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลงานวิจัยนี้ไปกำหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมไปถึงการถ่ายทอดข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและรองรับหรือแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในการดำเนินงานของทั้งสองกลุ่ม คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมการรองรับหากมีการระบาดต่อไป หรือโรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ผลผลิตจากงานวิจัย:

1. องค์ความรู้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคตะวันตก

2. ข้อมูลแนวทางการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคตะวันตก

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) ในการแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคตะวันตก

4. ผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ์ จำนวน 1 เรื่อง

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ทีมวิจัยมีแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดผลงานวิจัยแก่วิสาหกิจขนาดย่อม (SE) ให้มีแนวทางและข้อมูลในการปรับตัวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสภาวะวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต และถ่ายทอดผลงานวิจัยแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรการการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) ให้รอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและเป็นการรองรับต่อสถานการณ์การระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมไปถึงโรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 221 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี คำเครือ

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -