การดูแลและรักษาผู้ป่วย

การออกแบบยาด้วยแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์และการปรับปรุงโครงสร้างสารสำคัญจากกระชาย (Boesenbergia rotunda) เพื่อใช้เป็นสารต้านไวรัส SARS-CoV-2 (Computational Modelling Drug Design and Modification of Important Natural Products from Kaempfer (Boesenbergia rotunda) for Use as Anti-SARS-CoV-2 Agents)

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : การออกแบบยาด้วยแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์และการปรับปรุงโครงสร้างสารสำคัญจากกระชาย

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

จากการแพร่ระบาดของไวรัส SARS-CoV-2 ก่อให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงทั่วโลก การรักษาในปัจจุบันยังคงใช้ยาต้านไวรัสชนิดออกฤทธิ์เป็นวงกว้าง ซึ่งก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์แก่ผู้ป่วยจำนวนมาก ดังนั้นในการศึกษานี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสารต้านไวรัสจากอนุพันธ์ฟลาโวนอยด์ที่สกัดได้จากกระชายโดยประยุกต์ใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบโครงสร้างสารซึ่งจะนำไปสังเคราะห์ และทดสอบการยับยั้งเอนไซม์โปรติเอสหลักของไวรัส

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ได้องค์ความรู้ใหม่ในการสกัดแยกสารอนุพันธ์ฟลาโวนอยด์ pinostrobin และ pinocembrin จากกระชายซึ่งจะนำไปเป็นสารตั้งต้นในการดัดแปรโครงสร้างสาร นอกจากนี้ผลผลิตจากกระบวนการคัดกรองและออกแบบโครงสร้างสารจะเป็นแม่แบบในการสังเคราะห์และดัดแปรโครงสร้างสารฟลาโวนอยด์ (อย่างน้อย 20 สาร) จนได้สารที่มีฤทธิ์ในการต้านไวรัสที่ดีและมีความเป็นพิษต่อเซลล์ต่ำซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเป็นยาต้านไวรัสต่อในอนาคต

การนำไปใช้ประโยชน์ :

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาสารออกฤทธิ์ในการต้านไวรัส SARS-CoV-2 โดยใช้เป้าหมายในการยับยั้งโปรตีน SARS-CoV-2 โดยประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนานยาต้านไวรัส ตั้งแต่การออกแบบ สังเคราะห์ และทดสอบฤทธิ์ในการต้านไวรัส ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทผู้ผลิตและพัฒนายาซึ่งจะนำสารต้นแบบที่มีศักยภาพในการต้านไวรัสไปผลิตและพัฒนาต่อจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ (product) ที่สามารถส่งต่อไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 72 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

รศ.ดร. พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์

รศ.ดร. พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -