การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

การสํารวจผลกระทบด้านสุขภาพและระดับของประสิทธิภาพบุคคลในระหว่างมีการระบาดของโคโรนาไวรัส – โครงการร่วมมือระดับนานาชาติ

18 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : การสํารวจผลกระทบด้านสุขภาพและระดับของประสิทธิภาพบุคคลในระหว่างมีการระบาดของโคโรนาไวรัส – โครงการร่วมมือระดับนานาชาติ

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ ทำให้หลักฐานความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและผลกระทบนั้นมีน้อยมาก การศึกษาวิจัยผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตและ ประสิทธิภาพของบุคคลในระหว่างที่มีการระบาดของโรคโดยการร่วมมือกับนานาชาติ ทั่วโลกนั้น จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการดูแลผลกระทบทางจิตใจ โดยครอบคลุมทั่วประเทศไทย และจะเป็นมาตรฐานเดียวกับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับประชากรไทย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ได้ทำการสำรวจผลกระทบทางจิตใจ และระดับประสิทธิภาพของบุคคลในการระบาดทั้ง 3 ระยะ โดยครอบคลุมประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยร่วมมือกับ 150 ประเทศทั่วโลก และได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกับนานาชาติเรียบร้อยแล้ว

การนำไปใช้ประโยชน์ :

1. นักวิชาการทางสุขภาพ และสุขภาพจิต สามารถใช้ข้อมูลจากบทความที่ตีพิมพ์ (Global impact x2, National impact x2) เพื่อพัฒนาแนวทางในการรับมือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงพัฒนาการศึกษาเพื่อสำรวจผลกระทบฯในอนาคต (Methodology articles x2)

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายสุขภาพ สามารถนำข้อมูลจาก ฐานข้อมูล (COH-FIT database x1) หรือ บทความที่ตีพิมพ์ (National impact x2) ไปออกแบบ และวางแผนทางสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 60 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

พญ.ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธํารง

พญ.ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธํารง

หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -