การถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา

  • หน้าแรก
  • การถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา

การสำรวจหาความชุกของผู้มี neutralizing antibody ต่อเชื้อ SARS coronavirus-2 ในกลุ่มประชากรไทยที่มีความเสี่ยงในระดับแตกต่างกัน

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : ข้อมูลการติดเชื้อ SARS coronavirus ในประชากรไทยกลุ่มเสี่ยงในช่วงเวลาต่างๆ

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

โรค COVID-19 มีสาเหตุเกิดจากเชื้อ severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) เป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีรายงานจากประเทศจีนเป็นครั้งแรก ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562  และประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่พบผู้ติดเชื้อภายนอกประเทศจีน  การทราบถึงความชุกของการติดเชื้อในประชากรกลุ่มเสี่ยง จะทำให้ทราบถึงความรุนแรงของการระบาดของโรค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางในการควบคุมโรค การให้วัคซีน และการคาดการณ์ถึงแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดในระลอกต่อ ๆ ไป

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคนิค microneutralization (microNT) assay สำหรับใช้ในการตรวจหา neutralizing antibodies เพื่อแสดงความชุกของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในประชาชน และ นอกจากนี้แอนติบอดีชนิดนี้ยังสามารถระบุถึงความสามารถในการคุ้มกันโรค (protective antibodies) ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการติดเชื้อตามธรรมชาติ หรือภายหลังการฉีดวัคซีน ได้แม่นยำกว่าการตรวจวัดด้วย commercial kits ต่างๆ

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ทำให้ทราบถึงความชุกของการติดเชื้อในประชากรกลุ่มเสี่ยง และทำให้ทราบถึงความรุนแรงของการระบาดของโรค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางในการควบคุมโรค การให้วัคซีน และการคาดการณ์ถึงแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดในระลอกต่อ ๆ ไปได้วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 47 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

หน่วยงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -