การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

การสร้างเครือข่ายและพัฒนารูปแบบการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาคของโรคโควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานี

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

แนวทางการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในจังหวัดปทุมธานี

ชื่อผลงาน : แนวทางการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในจังหวัดปทุมธานี

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ต่าง ๆ มนุษย์คือพาหนะของโรคที่จะแพร่กระจายสู่มนุษย์ด้วยกัน หากสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก็มีโอกาสติดที่จะติดเชื้อได้ไม่แตกต่างกันกัน แต่อย่างไรก็ตามผู้คนจำนวนมากในสังคมเดียวกันมีโอกาสหรือมีสิทธิต่าง ๆ ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มีจำนวนหลายล้านคนในประเทศไทย ทำให้แรงงานต่างด้าวจำนวนมากไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีและมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับต่ำแตกต่างไปจากพลเมืองทั่วไป การขาดความรู้ความเข้าใจ โอกาสในการเข้าถึงบริการและการเยียวยาของรัฐโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขทำให้ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาและช่องโหว่งสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาสาสมัครสารณสุขต่างด้าว(อสต.) เป็นบุคลากรหลักที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว ซึ่งช่วยให้ภาครัฐโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขสามารถเข้าถึงแรงงานต่างด้าวได้ทั่วถึง อย่างไรก็ตามการพัฒนา อสต. ในจังหวัดปทุมธานียังต้องการการพัฒนาการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับหน่อยงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อทำให้การป้องกันโรคอุบัติใหม่ในแรงงานต่างด้าวทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตจากงานวิจัย :

1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว

2. รูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่าง อสต. และ อสม.

3. แนวทางการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในจังหวัดปทุมธานี

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ผลของการวิจัยจะนำเสนอต่อสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีให้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะผู้วิจัยได้รับการอนุมัติให้เก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรในการดำเนินการวิจัยจากสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี    เพื่อจะนำผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการป้องกันด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่จากแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้คณะผู้วิจัยเป็นหนึ่งคณะกรรมในการอบรมแกนนำสาธารณสุขต่างด้าวในจังหวัดปทุมธานีก็จะได้นำผลที่ได้จากการวิจัยปรับใช้กับการจัดการอบรมและพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่าง อสต. กับ บุคลากรอื่น ๆวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 86 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -