วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

  • หน้าแรก
  • วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

การศึกษาแบบย้อนหลังของอาการและอาการแสดงของภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่มีอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมองที่เข้าได้กับภาวะการตอบสนองต่อภาวะเครียดจากกระบวนการฉีดวัคซีนหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่มีอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมอง ที่เข้าได้กับภาวะการตอบสนองต่อภาวะเครียดตามหลังการฉีดวัคซีน ในรายงานต่างประเทศมักจะเป็นเรื่องอาการชัก หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ สำหรับอาการชาหรืออ่อนแรงมีรายงานบ้าง แต่การเกิดลักษณธอาการดังกล่าวที่เป็นกลุ่มก้อนในประเทศไทยที่คล้ายโรคหลอดเลือดสมองนี้ ยังไม่มีรายงานที่เป็นกลุ่มดังกล่าวจำนวนมาก การทำวิจัยเกี่ยวกับอาการทางคลินิก และการดำเนินโรคจะช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้กับประเทศไทยและประเทศอื่นทั่วโลกที่มีการฉีดวัคซีน เพราะการวินิจฉัยภาวะดังกล่าวมีความสำคัญ กล่าวคือ จำเป็นต้องแยกโรคนี้ออกจากโรคที่มีความผิดปกติทางพยาธิสภาพ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง แต่การทำหัตถการหรือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มากเกินไป จะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการกังวลและอาการอาจเป็นมากขึ้นได้ ดังนั้นการมีองค์ความรู้ดังกล่าว จะสามารถเป็นข้อมูลให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถให้การรักษาและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัคซีน และสามารถให้การรณรงค์การฉีดวัคซีนสามารถดำเนินต่อไปได้

ผลผลิตจากงานวิจัย :

องค์ความรู้เรื่องผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกของกลุ่มอาการการตอบสนองต่อปัจจัยกระตุ้นตามหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019

การนำไปใช้ประโยชน์ :

เกิดองค์ความรู้ด้านกลุ่มอาการเนื่องมาจากการตอบสนองต่อปัจจัยกระตุ้นตามหลังการฉีดวัคซีนที่มีอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมองหลังการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโคโรน่า 2019 และการดำเนินโรค รวมถึงเป็นข้อมูลความปลอดภัยของวัคซีนชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการใช้วัคซีนในครั้งต่อไป

 วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 102 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

นายแพทย์เมธา อภิวัฒนากุล

หน่วยงาน : สถาบันประสาทวิทยา
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -