การถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา

  • หน้าแรก
  • การถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา

การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรม และพัฒนาการตรวจวินิจฉัยจำแนก เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรม และพัฒนาการตรวจวินิจฉัยจำแนกเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การศึกษาครั้งนี้จึงได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ติดตามและเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ที่อาจเกิดขึ้นในการระบาดในประเทศไทย และพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโดยใช้เทคโนโลยี CRISPR-Cas12a และเทคโนโลยีดีเอ็นเอเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า (Electrochemical DNA sensor) เพื่อให้สามารถจำแนกเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย ได้อย่างรวดเร็ว

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ได้ข้อมูลความหลากหลายทางสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั้งหมดในประเทศไทย และชุดตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค CRISPR-Cas12a และชุดตรวจไบโอเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า เป็นชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นำมาประยุกต์ใช้เป็นวิธีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้ มีประสิทธิภาพในการตรวจที่ดี ราคาถูก ทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจได้มากขึ้น ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง นำไปจัดตั้งในพื้นที่ที่มีอุปกรณ์จำกัดได้ มีประสิทธิภาพในการตรวจเทียบได้กับ RT-qPCR

การนำไปใช้ประโยชน์ :

สามารถลดการติดเชื้อ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีประโยชน์มากในแง่ของการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อ การกลายพันธุ์ของสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 68 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

หน่วยงาน : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -