การดูแลและรักษาผู้ป่วย

การศึกษาฤทธิ์ของสารจากสมุนไพรไทยในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV- 2 และกลไกในการยับยั้งไวรัสของสาร

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : การศึกษาฤทธิ์และกลไกในการยับยั้งไวรัส SARS-CoV- 2 ของสารสารจากสมุนไพร

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

แม้ว่าในปัจจุบันได้มีการอนุญาตให้ใช้ยาต้านไวรัสที่พัฒนาขึ้นจากไวรัส SARS-CoV-2 โดยทางตรงและทางอ้อม ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว แต่ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการค้นหาและพัฒนายาต้านไวรัสตัวใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาไม่แพง และเพียงพอต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

ผลผลิตจากงานวิจัย :

จากการทดสอบฤทธิ์ของสารจากสมุนไพรไทย ได้แก่ สาร andrographolide, quercetin 7-rhamnoside, curcumin, bisdemethoxycurcumin และ demethoxycurcumin ในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 พบว่าสาร quercetin 7-rhamnoside ยับยั้งการติดเชื้อไวรัสได้ดีที่ความเข้มข้น 100 – 200 µM โดยพบว่าสารดังกล่าวยับยั้งที่การทำงานของโปรตีน spike และ ACE2 ที่ใช้ในกระบวนการติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ของไวรัส และในขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบฤทธิ์และหากลไกในการยับยั้งไวรัสของสารอื่น ๆ จากสมุนไพรไทยเพื่อเติม

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาฤทธิ์และกลไกในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ของสารจากสมุนไพรไทยรวมถึงการเสริมฤทธิ์กันของสารจะถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงทางวิชาการ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือยาต้านไวรัสของภาครัฐหรือเอกชนที่มีความสนใจ รวมถึงสามารถนำระบบทดสอบฤทธิ์ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้มาใช้ในการค้นหาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทยอื่น ๆ รวมถึงการให้บริการทดสอบฤทธิ์สารกับผู้ที่มีความสนใจต่อไปวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 60 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

นายนพพร ชุติวิทูรชัย

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -