การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

การศึกษาระบาดวิทยาของโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชุดตรวจ RT-LAMP สำหรับตรวจโรคโควิด-19

ชื่อผลงาน : ชุดตรวจ RT-LAMP สำหรับตรวจโรคโควิด-19

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

โรคโควิด-19 ได้เกิดการระบาดไปทั่วโลกในช่วงปลายปี 2563 และได้เกิดปัญหาการระบาดอย่างหนักในหลายประเทศรวมทั้งประเทศพม่า ซึ่ง อ. แม่สอด จ. ตาก  เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนมีแนวเขตติดต่อและมีด่านเข้าออก พื้นที่ดังกล่าวมีการเคลื่อนย้ายของประชากร แรงงานระหว่างกันสูง จึงอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได้ง่าย ข้อมูลทางระบาดวิทยาจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามาตรการดำเนินงานในการควบคุมโรค และ RT-LAMP เป็นเทคนิคทางอณูชีววิทยา มีประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านความจำเพาะ และความไวในการตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-2 ชุดน้ำยามีราคาถูก ไม่ใช้เครื่องมือที่มีหลักการทำงานซับซ้อน  อ่านผลได้ด้วยตาเปล่า อาจช่วยใช้ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเบื้องต้นได้หรือวิเคราะห์สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ต่อไป

ผลผลิตจากงานวิจัย:

ชุดทดสอบ RT-LAMP สำหรับตรวจโรคโควิด-19 ได้รับการประเมินประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจชายแดน และพร้อมจะนำไปใช้ในการตรวจโรคโควิด-19 ในห้องปฏิบัติการ ของโรงพยาบาลพื้นที่ต่างๆ ที่มีความสนใจเนื่องจากเป็นชุดตรวจสารพันธุกรรมอย่างง่าย ได้ผลตรวจเร็ว สามารถใช้งานในโรงพยาบาลต่างๆได้ทุกระดับ รวมถึงโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือจำกัด เพื่อเพิ่มการให้บริการตรวจค้นหาโรคให้กับประชาชนโดยห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลต่างๆ ได้ทั่วถึงในราคาถูก ช่วยประหยัดงบประมาณ ชุดทดสอบนี้มีประสิทธิภาพ ความไว และความจำเพาะสูง อ่านผลตรวจด้วยตาเปล่าได้

การนำไปใช้ประโยชน์:

– ชุดทดสอบ RT-LAMP ใช้เพื่อการตรวจโรคโควิด-19 ที่ได้ผลเร็ว ในจุดบริการผู้ป่วย พร้อมข้อมูลประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในการใช้ชุดตรวจ RT-LAMP สำหรับการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 แบบประหยัด

– ชุดข้อมูลระบาดวิทยาของโรคโควิด-19 ในประชากร อ. แม่สอด และกลุ่มแรงงานต่างด้าว อ. แม่สอด

– ชุดข้อมูล Seroprevalence ของการตอบสนองต่อการติดเชื้อก่อโรคโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว อ. แม่สอด

– การพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล 1 แห่ง ในการตรวจโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ RT-LAMPวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 123 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

นางสาวจณิศรา ฤดีอเนกสิน

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ โรงพยาบาลแม่สอด
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -