วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

  • หน้าแรก
  • วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันจากวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 ในบุคลากรทางการแพทย์

18 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันจากวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 ในบุคลากรทางการแพทย์

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การวัคซีนโควิด-19 Corona Vac 2 เข็ม และมีการกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย ChAdOx1 nCoV-19 มีข้อมูลอยู่จำกัดในเรื่องการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน การศึกษาวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระดับของภูมิคุ้มกันของบุคคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้ง 3 เข็ม โดยการตรวจระบบ humoral immunity ด้วยการตรวจระดับ Anti-spike-IgG และ Neutralizing antibody ใช้วิธี ELISA มีการสุ่มตรวจระบบ cellular immunity ด้วยการตรวจ T cell และ B cell function ใช้วิธี ELISpot 3 เดือนหลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 3

ผลผลิตจากงานวิจัย :

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์ มีระดับของ humoral immunity และ cellular immunity ที่ดีขึ้นที่ 1 เดือนหลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เมื่อพิจารณากลุ่มที่ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันน้อยก่อนได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีนเข็มที่ 3 จะตรวจพบ Neutralizing antibody ที่สูงขึ้นจากเดิมที่เดือนแรกหลังกระตุ้น และภาพรวมของระดับภูมิคุ้มกันทั้งหมดจะลดลงที่ 3 เดือนหลังจากการกระตุ้นเข็มที่ 3 ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการป้องกันไวรัส SARS-CoV-2

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายการให้วัคซีนโควิดในบุคคลากรทางการแพทย์วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 51 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล

หน่วยงาน : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -