การดูแลและรักษาผู้ป่วย

การศึกษาผลของสารสกัดจากข่าต่อกระบวนการตายของเซลล์แบบ NETosis เพื่อต่อยอดการรักษาโรคโควิด19

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : การศึกษาผลของสารสกัดจากข่าต่อกระบวนการตายของเซลล์แบบ NETosis เพื่อต่อยอดการรักษาโรคโควิด19

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

โรคโควิด19 (COVID-19) ที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2  ได้ถูกประกาศให้เป็นโรคที่มีการระบาดใหญ่ทั่วโลก หรือ world pandemic จากการศึกษาซีรั่มของผู้ป่วยโรคโควิด19 ที่มีอาการรุนแรงพบ marker ของกระบวนการ NETosis ค่อนข้างมาก และการเกิด NETosis จะส่งผลให้เกิด Cytokine storm และทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงศึกษาถึงสารสกัดจากข่าที่มีต่แกระบวนการ NETosis เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด 19

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับได้แก่ 

  1. องค์ความรู้เรื่องโครงสร้างของสารออกฤทธิ์จากข่าที่มีผลต่อการตายของเซลล์แบบ NETosis 
  2. องค์ความรู้เรื่องผล และกลไกการออกฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์จากข่าและสารแอนโดกราโฟไลด์ต่อกระบวนการ NETosis

การนำไปใช้ประโยชน์ :

องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัยนี้สามารถนำไปเผยแพร่ให้นักวิชาการและผู้ประกอบการด้าน ยา และสมุนไพรเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนายา หรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง สามารถช่วยลดการนำเข้าของยาและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข่าซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นที่นิยมบริโภคในประเทศไทยวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 54 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

นางสาวลลิดา ศิริอนันต์

นางสาวลลิดา ศิริอนันต์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -