วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

  • หน้าแรก
  • วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

การศึกษาความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 ต่างชนิดกันในชุดแรก

18 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : การศึกษาความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 ต่างชนิดกันในชุดแรก

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยวัคซีนเป็นมาตรการสำคัญที่จะยับยั้งการระบาดและอาการรุนแรงของโรคจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (SARS-Cov-2)  เพื่อให้มีข้อมูลวัคซีนโควิด-19 ที่มีใช้ในประเทศไทย ตั้งแต่ชนิดแรกที่เข้ามาในประเทศและการตอบสนองต่อการระบาดของสายพันธุ์กลายพันธุ์ ทีมผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาวิจัยอาการไม่พึงประสงค์และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 ในประชากรไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางและนโยบายการบริหารวัคซีนโควิด-19 ของประเทศ

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ทราบถึงอัตราการเกิดผลข้างเคียงในผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ต่างชนิดกันในวัคซีนชุดแรกและระดับภูมิคุ้มกัน ด้วยวิธี Chemiluminescent microparticle immunoassay (CMIA) เพื่อหาระดับของ SARS-CoV-IgG II Quant for SARS-CoV-2 receptor binding domain (RBD) of spike protein (Abbott) และวิธี Neutralizing antibody เพื่อหาระดับภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ต่างๆ ร่วมกับการวิเคราะห์โดยใช้ Interferon-gramma release assay (IGRA) ทำให้ทราบถึงการตอบสนองชนิดพึ่งเซลล์ หลังจากได้รับวัคซีนสูตรสลับเทียบกับวัคซีนที่เหมือนกันในชุดแรก

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ผลการวิจัยสามารถนำมาประยุทธ์เชิงนโยบาย ในด้านของข้อมูลความปลอดภัยและระดับภูมิคุ้มกันของวัคซีนสูตรต่างๆ ที่มีใช้ในประเทศ เช่น การใช้วัคซีนซิโนแวคตามด้วยแอสตร้าเซเนก้า ให้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าการใช้วัคซีนซิโนแวคหรือแอสตร้าเซเนก้าที่เหมือนกันในสองเข็มแรก และเมื่อมีการระบาดของสายพันธุ์กลายพันธุ์ เช่น เดลต้าหรือโอมิครอน วัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) จะให้ระดับการตอบสนองต่อสายพันธุ์เดลต้าหรือโอมิครอนได้ดีหลังได้วัคซีนต่างกันในชุดแรกวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 48 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผศ.ดร.พญ. สุวิมล นิยมในธรรม

ผศ.ดร.พญ. สุวิมล นิยมในธรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -