การถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา

  • หน้าแรก
  • การถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา

การวิเคราะห์และทดสอบเป็บไทด์ที่จำเพาะต่อการจับตัวกับ spike protein ของไวรัส COVID-19

07 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

เป็บไทด์ที่จำเพาะต่อการจับตัวที่บริเวณของโปรตีน spike ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการกลายพันธุ์

ชื่อผลงาน : ชุดตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 ในน้ำลาย

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การระบาดและติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลต่อการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลก การตรวจวิเคราะห์ไวรัสโควิด-19 ที่ให้ผลแม่นยำและเชื่อถือได้ อาศัยวิธีการหลายขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการเก็บตัวอย่างโดยวิธี nasopharyngeal swab โดยบุคลากรทางการแพทย์ และการนำตัวอย่างมาตรวจหา RNA ของไวรัสโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือวิธีการเจาะเลือดเพื่อหาแอนติบอดี้ IgM และ IgG ที่จำเพาะต่อโปรตีนของไวรัสโควิด-19 ซึ่งวิธีที่กล่าวมานี้ ต้องใช้สารเคมีและอุปกรณ์ราคาแพง บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระบบ ซึ่งโดยภาพรวมเป็นขบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรดังกล่าว ซึ่งทำให้การเฝ้าระวังและติดตามการติดเชื้อ การค้นหาผู้ติดเชื้อได้จำนวนน้อย แต่ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ยังมีวิธีการตรวจหาเชื้อจาก nasal swab และน้ำลาย โดยใช้แอนติบอดี้จำเพาะ เช่น ชุดตรวจ ATK ซึ่งมีการนำมาใช้การแพร่หลาย อย่างไรก็ตามเนื่องจากเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์ เป็นผลให้แอนติบอดี้จำเพาะ ไม่สามารถจับกับเชื้อที่กลายพันธุ์ได้ ทำให้ชุดตรวจขาดความแม่นยำ ไม่สามารถตรวจหาเชื้อได้ ดังนั้นการวิเคราะห์และค้นหาเป็ปไทด์ที่สามารถจับตัวแบบจำเพาะสูงกับบริเวณของโปรตีนของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการกลายพันธุ์ จึงมีความสำคัญมาก เป็ปไทด์นี้สามารถนำไปประกอบและพัฒนาเป็นชุดตรวจ ที่สามารถจับกับเชื้อและให้ผลที่เป็นสี โดยใช้เวลาน้อยและแปลผลได้ทันทีโดยผู้ใช้ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการติดหรือแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในระหว่างการเดินทางหรืออยู่ในที่ชุมชนได้อีกด้วย

ผลผลิตจากงานวิจัย :

เป็บไทด์ที่จำเพาะต่อการจับตัวที่บริเวณของโปรตีน spike ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการกลายพันธุ์

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ประกอบและพัฒนาเป็นชุดตรวจจากน้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง โดยเป็บไทด์สามารถจับกับเชื้อและให้ผลที่เป็นสี โดยใช้เวลาน้อยและแปลผลได้ทันทีโดยผู้ใช้วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 08 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 182 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล พิบูลโภคานันท์

หน่วยงาน : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -