การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสำหรับจัดการ COVID-19 และรองรับโรคอุบัติการณ์ใหม่ในอุดมคติ

20 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสำหรับจัดการ COVID – 19 และรองรับโรคอุบัติการณ์ใหม่ในอุดมคติ

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

ระบบรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ระบบรายงานอื่น (Report based) และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ บนอุปกรณ์มือถือ เพื่อจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด ไม่ได้เชื่อมต่อให้ทำงานร่วมกันทำให้ภาระงานเพิ่มขึ้น ขณะที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่า การใช้ระบบสารสนเทศบูรณาการมีส่วนช่วยอย่างมากในการบริหารจัดการวิกฤตการระบาดของโรคในประเทศต่าง ๆ จึงต้องมีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสำหรับจัดการ COVID – 19 และรองรับโรคอุบัติการณ์ใหม่ในอุดมคติ

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ต้นแบบระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสำหรับจัดการ COVID – 19 และรองรับโรคอุบัติการณ์ใหม่ในอุดมคติ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลรูปแบบใหม่ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางซึ่งเชื่อมโยงจาก HIS 21 รพ.ต้นแบบ เป็น Real time, API เชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ, Dashboard แสดงข้อมูลสำหรับบริหารจัดการโควิดและบุคคล, ระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย, ระบบ Inform-consent ตามกฎหมายและ GDPR, แนวทางและบุคลากรที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการเพื่อนำไปขยายผล

การนำไปใช้ประโยชน์ :

– โรงพยาบาลในพื้นที่นำร่อง 7 จังหวัด จำนวนระบบบูรณาการฐานข้อมูลและสารสนเทศสำหรับจัดการ COVID – 19 และรองรับโรคอุบัติการณ์ใหม่ในอุดมคติ 1 ระบบ 21 โรงพยาบาลมีโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างละ 1 แห่งทุกจังหวัด

– โดยการลดลงของผู้ติดเชื้อโควิดสามารถลดการสูญเสียภาระโรคได้ 1,029 € ต่อราย ขณะที่ความสูญเสียต่อการเสียชีวิตลดลง 84,836 € ต่อราย เมื่อคำนวณ Year life lost จากงานวิจัยของ EU หากการใช้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสำหรับจัดการ COVID – 19 และรองรับโรคอุบัติการณ์ใหม่ในอุดมคติ ในพื้นที่ 7 จังหวัดเฉพาะที่โรงพยาบาล 21 แห่งรับผิดชอบ พื้นที่ 7 จังหวัดป่วยสะสมมากกว่า 50,000 ราย เสียชีวิตมากกว่า 350 ราย  หากลดการติดเชื้อและเสียชีวิตได้ 20% ผลกระทบคิดเป็นมูลค่าจะเกิน 100 เท่าของทุนวิจัยวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 102 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ

หน่วยงาน :
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -