วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

  • หน้าแรก
  • วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

การยอมรับวัคซีนโควิด 19 ของกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย

18 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : การยอมรับวัคซีนโควิด 19 ของกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 คาดว่าจะยังคงสร้างภาระให้กับการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตอย่างมหาศาล การยอมรับวัคซีนเป็นพฤติกรรมในการป้องกันโรคแต่ยังมีคนมากมายที่เลือกที่จะไม่รับวัคซีน ซึ่งความสำเร็จของโครงการฉีดวัคซีนจะขึ้นอยู่กับความเต็มใจของประชาชน การเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการรับวัคซีนโควิด 19 จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยทางภาคใต้ของประเทศไทยยังคงขาดแคลนงานวิจัยที่เข้าใจทัศนะในการยอมรับวัคซีนและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับวัคซีนของกลุ่มเสี่ยง

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ชุดข้อมูล 1) ประสบการณ์การตัดสินใจที่จะยอมรับวัคซีน 2) ความตั้งใจที่จะยอมรับวัคซีน และ 3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับวัคซีนโควิด 19 ของกลุ่มเสี่ยง

การนำไปใช้ประโยชน์ :

เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 แห่ง ในภาคใต้ บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่สำรวจข้อมูลในการวิจัย จำนวน 24 อำเภอใน 6 จังหวัด    วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 49 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -