การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมครูแบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคุณภาพการสอนของครูและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

20 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : โปรแกรมการฝึกอบรมครูแบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคุณภาพการสอนของครูและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การสื่อสารระหว่างครูและพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างครูและพ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพ่อแม่และผู้ปกครองในการจัดการศึกษา และช่วยให้ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น งานวิจัยนี้มุ่งนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาครูให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา รู้ถึงรูปแบบการสอนที่เอื้อต่อการส่งเสริมความต้องการพื้นฐานของนักเรียนอันเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เเเกิดผลลัพธ์ทางบวกทางการศึกษา และสามารถนำความรู้และทักษะนี้ไปใช้ในฝึกพ่อแม่ผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจในทางเดียวกันผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ผลผลิตที่ได้คือ โปรแกรมการฝึกอบรมครูแบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคุณภาพการสอนของครูและการมี    ส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่นำเทคโนโลยีได้แก่ Social media, Google Classroom และ Zoom เข้ามาช่วยพัฒนาการสื่อสารระหว่างครูและพ่อแม่ผู้ปกครองให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างครูและพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่และผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้นส่งผลให้นักเรียนมีผลลัพธ์ทางการศึกษาสูงขึ้น

การนำไปใช้ประโยชน์ :

เก็บข้อมูลครูและพ่อแม่ผู้ปกครองโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (online questionnaire) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของสภาพการเรียนการสอนของครูและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึง ปัจจัยสาเหตุ รวมถึงปัจจัยอุปสรรคต่างๆ ต่อการจัดการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วม และการรับรู้ของครูและพ่อแม่ผู้ปกครองต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียน

เก็บข้อมูลเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพการสอนครูและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่และผู้ปกครองหลังจากการฝึกอบรม โดยทำในรูปแบบ On-line และ On-site

งานวิจัยนี้สร้างมูลค่าของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่ได้รับเป็น 30 เท่า เนื่องจากผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย ก่อให้ผลกระทบดังนี้

1. ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ดังนี้

1.1 พ่อแม่ผู้ปกครองทุกเศรษฐานะสามารถเข้าใจวิธีการสื่อสารและดูแลลูก

1.2 เทคโนโลยีช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองและครูสามารถสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึง

2. ภายใต้เศรษฐกิจในปัจจุบัน พ่อแม่ผู้ปกครองมีเวลาจำกัดเนื่องจากต้องทำงานหารายได้ มีเวลาเพียงเล็กน้อยที่จะดูแลลูก หากพ่อแม่ผู้ปกครองมีวิธีการสื่อสารที่มีคุณภาพ แม้เวลาน้อยก็ถือว่ามีคุณค่า (Quality of Time) และพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าเรียนพิเศษให้ลูก

3. ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์เชิงบวกในครอบครัวผ่านการสื่อสารที่มีคุณภาพ ทำให้ครอบครัวเกิดความอบอ่นุและเข้มแข็ง

4. ลดความเครียดจากการทำงานของครู และลดภาวะบีบคั้นทางจิตใจในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่างครูกับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน

5. ลดบาดแผลทางจิตใจที่เกิดขึ้นของนักเรียนจากภาวะกดดันในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและความคาดหวังของพ่อแม่ผู้ปกครอง ทำให้ลดโอกาสการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายของนักเรียนวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 66 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผศ.ดร.พิกุล เอกวรางกูร

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -