นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

การพัฒนาเครื่อง Melt Blown สำหรับการผลิต Nanofiber เพื่อใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิต N95

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

นวัตกรรมการผลิตชั้นกรองขนาดนาโนโดยใช้เทคนิค Melt Blown

ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการผลิตชั้นกรองขนาดนาโนโดยใช้เทคนิค Melt Blown

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดจาก Covid19 ทำให้ผู้คนในประเทศได้ตระหนักถึงความจำเป็นของเทคโนโลยี ซึ่งการมีอยู่ของเทคโนโลยีภายในประเทศ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อประเทศเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉิน อาธิเช่น การมีอยู่ของโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย และกำลังการผลิตที่จำเป็นต้องมีมากพอ โดยต้องลดการพึ่งพาจากต่างประเทศให้ได้มากที่สุด เพราะในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทุกประเทศล้วนแล้วแต่หวงแหนทรัพยากรณ์ที่จำเป็นด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งเห็นได้จากการกักตุนหน้ากากอนามัยจากประเทศต้นทางการผลิต ไม่ให้มีการส่งออกขายเนื่องจากสภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยทั่วโลก ดังนั้นการที่เราสามารถผลิตสินค้าที่มีความจำเป็นได้เองภายในประเทศจะช่วยให้เราลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยภายในประเทศได้ แต่การผลิตหน้ากากอนามัย ส่วนมากเราจำเป็นต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากภายนอกประเทศ หรืออีกนัยหนึ่งคือการที่เราต้องนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีจากต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา

ปัจจุบันเราจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหน้ากาก N95 เองโดยไม่ต้องนำเข้าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ยิ่งทำให้เราสามารถควบคุมและพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้ก้าวล้ำไปได้อีกมาก ซึ่งแม้ว่าหน้ากาก N95 จะมีการผลิตขายทั่วโลกก็ตาม แต่ก็ยังมีปัญหาการขาดแคลนหน้ากาก N95 อยู่ทั่วโลก ตั้งแต่ช่วงที่มลพิษ PM2.5 ทำให้หลายที่ในโลกเต็มไปด้วยฝุ่นพิษ จนถึงช่วง Covid19 ปัญหาการขาดแคลนหน้ากาก N95 ก็ยังคงอยู่และยิ่งทวีความรุนแรง สาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ การผลิตหน้ากาก N95 จำเป็นต้องพึ่งพาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน และนั่นก็คือ ตัวกรอง (filter) ซึ่งตัวกรองที่ว่านี้ จะถูกผลิตมาจากผ้าประเภท Nonwoven fiber ซึ่งโดยมากจะเป็น Polypropylene ที่ถูกผลิตด้วยเทคนิค Meltblown การที่ตัวกรองที่ผลิตจากเทคนิคนี้ไม่สามารถถูกผลิตได้มากตามต้องการ ส่งผลถึงปริมาณผ้าที่นำมาใช้ผลิตหน้ากาก การขาดแคลนผ้ากรองนี้ เป็นปัญหาทั่วโลกที่ทำให้ปริมาณหน้ากากที่ออกสู่ท้องตลาดไม่เพียงพอและเกิดการขาดแคลน N95 ขึ้นทั่วโลก

ผลผลิตจากงานวิจัย :

สามารถใช้เทคโนโลยี Melt blown ที่พัฒนาขึ้นมาเองเพื่อผลิตไฟเบอร์ขนาด 0.5-3.0 um ในประมาณมากและเป็นระบบต่อเนื่องกึ่งอัตโนมัติ โดยประกอบด้วยชุด Melt blow สำหรับผลิตไฟเบอร์และฉากรับไฟเบอร์อัตโนมัติ ซึ่งคุณภาพของไฟเบอร์ที่ได้ เทียบเท่ากับชั้นกรองหน้ากาก N95 ของบริษัท 3M ทั้งในแง่ของคุณสมบัติของไฟเบอร์และประสิทธิภาพการกรอง PM2.5 ที่ดีเยี่ยม และมีแนวโน้มที่จะนำไปผลิตระดับ Mass production ได้ในอนาคต

การนำไปใช้ประโยชน์ :

เทคโนโลยี Melt blown ที่พัฒนาขึ้นมานี้ สามารถนำไปใช้ผลิตเส้นใยขนาดเล็ก เพื่อผลิตชั้นกรองที่มีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่าหน้ากาก N95 ได้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ในงานกรองกากาศเท่านั้น เทคโนโลยีการผลิตไฟเบอร์ที่ผลิตได้นี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ได้อีกมากมาย เนื่องจากนาโนไฟเบอร์เป็นวัสดุที่มีพื้นที่ผิวมาก สามารถประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆเช่น การแพทย์ อาหาร หรือแม้กระทั่งทางด้านพลังงานก็มีความสนใจในวัสดุนาโนไฟเบอร์ทั้งสิ้น และเนื่องจากเป็นวิธีการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน จึงสามารถพัฒนาต่อยอดให้สามารถผลิตได้จริงในระดับอุตสาหกรรมได้วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 99 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -