การดูแลและรักษาผู้ป่วย

การพัฒนาสารอนุพันธ์ของ Diphyllin สำหรับการประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : การพัฒนาสารอนุพันธ์ของ Diphyllin สำหรับการประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

ผลการทดลองจากเอกสารที่ใช้อ้างอิง เบื้องต้นบ่งชี้ว่า Diphyllin มีศักยภาพค่อนข้างสูงที่จะนำไปพัฒนาและศึกษาต่อทางด้านกลไกการทางานที่มีฤทธิ์ต้านไวรัส SARS-CoV-2 และไวรัสอื่นๆ ที่ยังไม่มียารักษา เนื่องจากสารตัวนี้มีความเป็นพิษสูง การออกแบบและการสังเคราะห์อนุพันธ์ของ DP โดยใช้วิธีที่ราคาถูก สามารถเตรียมได้ในปริมาณมาก โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้อนุพันธ์ของ DP มีประสิทธิภาพ และลดความเป็นพิษต่อเซลล์ จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี ในการพัฒนายาสารจากธรรมขาติ

ผลผลิตจากงานวิจัย :

  1. ได้กระบวนการสังเคราะห์ diphyllin ที่มีประสิทธิภาพ และราคาถูก
  2. ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Q1 หรือ Q2 จำนวน 2 เรื่อง
  3. องค์ความรู้เพื่อรับมือกับโรคระบาดใหม่ เนื่องจากในโครงการนี้จะมีการทดสอบในไวรัสที่นอกเหนือจาก SAR-CoV-2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสารต่อการติดเชื้อของไวรัสชนิดอื่นๆด้วย
  4. มีการสร้างนักวิจัยระดับปฏิบัติการที่ทำงานภายใต้โครงการนี้

การนำไปใช้ประโยชน์ :

กระบวนการสังเคราะห์และอนุพันธ์ของ diphyllin รวมถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น และการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการ จะทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองเพิ่มมากขึ้นในด้านการพัฒนายา โดยประเมินผลกระทบไว้ที่ระดับ 5 เท่าของทุนวิจัยที่ได้รัวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 65 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร. สิทธิวุฒิ เจริญสุทธิวรากุล

ดร. สิทธิวุฒิ เจริญสุทธิวรากุล

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -