การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

การพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย

20 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

วิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ในชุมชนท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญยิ่ง รวมถึงการพัฒนาแนวทางในการสร้างระบบหรือกลไกในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 และเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับมือโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ผลผลิตจากงานวิจัย :

1.เกิดการพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ

2.เกิดการเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยคือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เทศบาลตำบลท่าข้ามและเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น อำเภอเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

การนำไปใช้ประโยชน์ :

– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่วิจัยได้นำเอาแนวคิดไปปรับใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน จำนวน 3 แห่ง คือ อบต.แม่จัน เทศบาลตำบลท่าข้าม และเทศบาลนครเชียงราย พื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 3 ชุมชนคือ บ้านสันมงคล ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน บ้านวังผา ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น และชุมชนฮ่องลี่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

– การวางแผนร่วมกันระหว่างชุมชน อปท.และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการนำไปปฏิบัติและการนำไปวางแผนในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชนในอนาคตวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 87 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ฉันทะ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -