วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

  • หน้าแรก
  • วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

การพัฒนาวัคซีนแบบใช้เปปไทด์เป็นพื้นฐานเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2

18 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : ต้นแบบผลิตภัณฑ์วัคซีนแบบใช้เปปไทด์เป็นพื้นฐานสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 peptide-based vaccines)

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

จากงานวิจัยก่อนหน้าที่มีรายงานว่า Anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibody (mAb) ชนิด Imdevimab สามารถ neutralize เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ได้หลายสายพันธุ์ ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาวัคซีน โดยอาศัยการนำเอา Epitope antigens ที่จำเพาะต่อ Imdevimab มาออกแบบให้เป็นวัคซีน multi-epitope peptide based vaccines ที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทาง computational biology เพื่อให้ได้เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์น่ากังวลต่างๆในอนาคต

ผลผลิตจากงานวิจัย :

องค์ความรู้ในการออกแบบและพัฒนา SARS-CoV-2 peptide-based vaccine platforms โดยอาศัยเทคโนโลยีทาง computational biology และ bioinformatics เพื่อให้ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์วัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์น่ากังวลต่างๆ ตลอดจนยังสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการออกแบบวัคซีนชนิดอื่นๆ ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

การนำไปใช้ประโยชน์ :

สามารถนำโครงการวิจัยนี้ไปต่อยอดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนในสัตว์ทดลองหรือในมนุษย์ ตลอดจนสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วยวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 44 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -