การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ CBBL-Model

ชื่อผลงาน : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ CBBL-Model

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกประกาศโรค COVID-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) มีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะหยุดชะงักและปรับเปลี่ยนแบบฉับพลัน ระบบการศึกษาก็เช่นกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน (Onsite) สำหรับสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในระบบ Thai Stop Covid Plus :TSC+ นั้นคือ ครูผู้สอนสามารถนำรูปแบบการเรียนการสอนอื่น ๆ มาผสมผสาน(Hybrid) ใช้กับการเรียนการสอนเพิ่มเติมในชั้นเรียนได้ เช่น การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On Air) หรือการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่าน
แอปพลิเคชัน (Online) หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความพร้อม และความต้องการของสถานศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) ในแบบชั้นเรียน (Onsite) 2. รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) มี 4 รูปแบบ ดังนี้ (1) รูปแบบการเรียนผ่านโทรทัศน์ (On Air) (2) รูปแบบการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ (Online) (3) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านหนังสือ เอกสาร ใบงาน (On Hand)
(4) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ (ON Demand) แต่ทั้งนี้ก็ยังพบปัญหาต่าง ๆ ตามมาหลังดำเนินการ เช่น ความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงระบบการเรียน ความไม่พร้อมของพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งด้านพื้นฐานความรู้ ฐานะ ความเป็นอยู่ ผู้เรียนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ต ขาดความใส่ใจต่อการเรียน โรงเรียนไม่มีทรัพยากรทางเทคโนโลยีรองรับอย่างมีคุณภาพ นโยบายเร่งด่วนจากหน่วยงานต้นสังกัดส่งผลให้ครูปรับตัวไม่ทันทั้งด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี ความรู้ ความเข้าใจทักษะการจัดเรียนรู้ตาม 5 รูปแบบ ความแตกต่างหลากหลายของบริบทพื้นที่ รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสที่มีความต่อเนื่อง ยากต่อการควบคุม ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพบริบทจริงของแต่ละพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนได้ตามที่เป็นจริงให้มากที่สุด

ผลผลิตจากงานวิจัย :

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีกระบวนการพัฒนามาจากความต้องการ สภาพบริบทจริงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยาเขต 1 โรงเรียนในสังกัด ครูและผู้เรียนที่ได้สะท้อนถึงความต้องการ ความจำเป็นของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง จึงมีการดำเนินการสร้างรูปแบบตามหลักการ และทฤษฎีการพัฒนารูปแบบ โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานฐานบริบทเพื่อผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : CBBL-Model ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถคัดเลือก คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่เหมาะกับธรรมชาติวิชา ผู้เรียน ปัญหาหรือสภาพจริงที่ปรากฏตามบริบทของตนเอง เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะชีวิต ความตระหนักต่อสุขภาวะ รวมถึงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้

การนำไปใช้ประโยชน์ :

รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานฐานบริบทเพื่อผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: CBBL-Model สามารถนำไปพัฒนาครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับพื้นที่หรือบริบทจริงได้ทุกพื้นที่ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่คำนึงถึงความเป็นจริง มีวิธีการหรือขั้นตอนการเรียนรู้ที่ช่วยให้ครูสามารถนำไปสู่การค้นหาและเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งด้านครู ผู้เรียน ธรรมชาติวิชา รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ภายใต้บริบทตนเอง ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้นี้ ได้จัดดำเนินการให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1  จำนวน 22 โรงเรียน ได้แก่ บ้านต๊ำพระแล ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี อนุบาลเมืองพะเยาโทกหวาก ชุมชนบ้านห้วยลาน บ้านห้วยบง บ้านจำป่าหวาย บ้านจำป่าหวาย อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) อนุบาลภูกามยาว บ้านต๋อม ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) บ้านไร่อ้อย ชุมชนบ้านแม่ใส ชุมชนบ้านแม่สุก บ้านปิน บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) เจริญใจ บ้านปางงุ้น อนุบาลเมืองพะเยา บ้านโป่ง และบ้านถ้ำประชานุเคราะห์วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 276 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -