วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

  • หน้าแรก
  • วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

การพัฒนาระบบสังเคราะห์อนุภาคนาโนไขมันสำหรับนำส่งอาร์เอ็นเอเพื่อการพัฒนาวัคซีนโควิด19

18 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : อุปกรณ์ และกระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนไขมันสำหรับนำส่งสารพันธุกรรม

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การพัฒนาวัคซีนแบบ mRNA จําเป็นต้องใช้ระบบนําส่งสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์โดยไม่ให้เกิดความเสียหาย ระบบที่มีประสิทธิภาพและถูกใช้ในปัจจุบันคือระบบนําส่งด้วยอนุภาคนาโนไขมัน (lipid nano particle vessel) โดยปัจจุบันประเทศไทยมีขีดความสามารถในการผลิต mRNA แต่ยังขาดองค์ความรู้และเครื่องมือสำหรับการสังเคราะห์อนุภาคนาโนไขมันสำหรับนำส่ง mRNA จึงไม่สามารถผลิตวัคซีน mRNA อย่างครบวงจรภายในประเทศได้ ซึ่งการพัฒนาระบบสังเคราะห์อนุภาคนาโนไขมันดังกล่าว จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหลายด้านประกอบกัน เช่น การสร้างอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคซินโครตรอน รวมทั้งกระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนไขมันให้มีขนาดและโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อการหุ้มห่อสารพันธุกรรม ซึ่งจำเป็นต้องมีการศึกษาขั้นตอนและเงื่อนไขที่เหมาะสม โครงการนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบสังเคราะหอนุภาคนาโนไขมัน พร้อมทั้งองค์ความรู้ในการหุ้มห่อ mRNA เพื่อสร้างขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนแบบ mRNA แบบครบวงจรขึ้นในประเทศ

ผลผลิตจากงานวิจัย :

– ต้นแบบอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก สำหรับการเหนี่ยวนำและควบคุมปฏิกิริยาระหว่างของเหลวเพื่อให้เกิดอนุภาคไขมันที่มีโครงสร้างระดับนาโน

– กระบวนการหุ้มห่อสารพันธุกรรมด้วยอนุภาคนาโนไขมัน เพื่อการผลิตวัคซีนแบบ mRNA

การนำไปใช้ประโยชน์ :

– สร้างต้นแบบระบบสังเคราะห์ และองค์ความรู้เรื่องกระบวนการวิธีสังเคราะห์อนุภาคนาโนไขมันห่อหุ้มสารพันธุกรรมซึ่งนำไปต่อยอดผลิตวัคซีนชนิด mRNA ได้

– ร่วมกับกลุ่มวิจัย mRNA ผลิตวัคซีน mRNA จากอุปกรณ์ต้นแบบวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 60 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -