วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

  • หน้าแรก
  • วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

การพัฒนาระบบประเมินตัวชี้วัดผลกระทบจากวัคซีนโควิด-19 และการติดเชื้อโควิด-19

18 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : ระบบประเมินตัวชี้วัดผลกระทบจากวัคซีนโควิด-19 และการติดเชื้อโควิด-19

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

ผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 นั้น ส่งผลต่อผู้ป่วยทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยพบว่า ผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาจนหายแล้ว ยังคงมีอาการทางคลินิกหลงเหลืออยู่ และอาจมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การอักเสบที่เกิดจากโควิด-19 อาศัยกลไกเดียวกับโรคความเสื่อมของระบบประสาท จึงคาดว่าจะส่งผลต่ออุบัติการณ์ของโรคสมองเสื่อมในอนาคต การพัฒนาระบบประเมินตัวชี้วัดผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 และวัคซีนโควิด-19 จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ระบบประเมินตัวชี้วัดดังกล่าวสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งช่วยให้เข้าใจพยาธิสภาพของโรคติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น เข้าใจการตอบสนองต่อกระบวนการอักเสบต่อเชื้อโควิด-19 มากขึ้น รวมถึงทำให้ทราบสาเหตุการเกิดผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 มากขึ้น และยังแสดงให้เห็นว่าโรคโควิด-19 หรือการเกิดผลข้างเคียงจากวัคซีนมีผลทำให้เกิดการสะสมของพยาธิสภาพโรคอัลไซเมอร์ หรือสมองเสื่อมหรือไม่ ผ่านกลไกทางอิมมิวโนวิทยาอะไร นำไปสู่แนวทางการทำนายหรือป้องกันภาวะดังกล่าว

การนำไปใช้ประโยชน์ :

เป็นองค์ความรู้ด้านพยาธิสภาพของโรคโควิด-19 ระยะยาวในด้านตอบสนองระดับการอักเสบ เพื่อใช้วางแผนการคัดกรองผู้ป่วย ว่าควรตรวจเพิ่มเติม ตรวจอะไร และแนะนำการป้องกันได้อย่างเหมาะสม มีการถ่ายทอดความรู้ของโครงการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางการรักษาต่อไปวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 47 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

หน่วยงาน : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -