การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

การพัฒนาระบบบริการดูแลแบบแยกกักตัวที่บ้านของผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดสงขลาอย่างมีส่วนร่วม: การออกแบบ การดำเนินการ และการประเมินผล

20 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : Platform และ Application สำหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วย Home Isolation สำหรับสถานพยาบาลและตัวผู้ป่วยเอง

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ ในปี พ.ศ. 2565 จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และเป็นซ้ำมีจำนวนมากในแต่ละวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้กำหนดให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองโดยใช้หลักการ OPSI และ Home isolation จึงต้องมีการออกแบบระบบเพื่อทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย คณะผู้วิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงร่วมคิดวิเคราะห์ ถอดบทเรียน เพื่อพัฒนา Platform การดูแลผู้ป่วยแบบแยกกักตัวที่บ้านและ OPSI สำหรับ COVID-19 ขึ้น

ผลผลิตจากงานวิจัย :

Platform และ Application สำหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วย Home Isolation สำหรับสถานพยาบาลและตัวผู้ป่วยเองซึ่งเข้าถึงได้โดย Link: https://home.songkhla.care/ โดยช่วยในการลดระยะเวลาในการซักประวัติและตรวจร่างกายเนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับ Application อื่นในท้องตลาด แล้ว ระบบให้ผู้ป่วยรายงานอาการและสัญญาณชีพ รวมทั้งประวัติเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ด้วยตนเองทำให้สามารถลดจำนวนและเวลาของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาพยาบาล และลดการแพร่กระจายเชื้อโรค เนื่องจากผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทาง และแพทย์พยาบาลสามารถดูแลและส่งต่อผู้ป่วยได้โดยลดการสัมผัสให้มีเวลาน้อยที่สุด

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ลดจำนวนแพทย์ที่ต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์  โดยแพทย์ 1 ท่านและพยาบาล 8 คน สามารถดูแลผู้ป่วยจำนวน 1000-1500 ในหนึ่งวันได้โดยผ่านการใช้ applicationวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 61 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.นพ.ชนนท์ กองกมล

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -