การดูแลและรักษาผู้ป่วย

การพัฒนานาโนบอดีแบบผสมที่จำเพาะต่อ Receptor binding domain ของ SARS-CoV-2 เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นยาแอนติบอดีในการรักษาโรคโควิด-19

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : ปัจจุบันนี้มียาแอนติบอดีค็อกเทลที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-๑๙ แต่ยาแอนติบอดีนั้นมีราคาสูงมาก เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและต้นทุนการผลิตที่สูงเพราะผลิตจาก mammalian cell ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจการพัฒนาโนบอดี้ซึ่งเป็นโดเมนขนาดเล็ก ๆ บน variable region ที่มีคุณสมบัติในการทำงานเหมือนแอนติบอดี แต่สามารถผลิตด้วยระบบ E. coli ที่มีราคาถูกและมีความซับซ้อนต่ำกว่าแอนติบอดี เพื่อให้ได้ตัวยาชีววัตถุที่พัฒนานั้นมีราคาถูกลงและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

ได้ต้นแบบนาโนบอดีที่มีฤทธิ์ยับยั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่าง RBD และ ACE 2 อย่างน้อย 1-2 ชิ้นสำหรับพัฒนาเป็น nanobody cocktail สำหรับการรักษาการติดเชื้อโคโรน่าไวรัสต่อไป

ผลผลิตจากงานวิจัย :

– หากนาโนบอดีที่คัดเลือกได้มีศักยภาพในการยับยั้งการติดเชื้อโคโรน่าไวรัสได้ดี จะดำเนินการขอทุนวิจัยต่อยอดเพื่อทำการทดสอบในสัตว์ทดลอง ก่อนนำไปใช้เป็นยารักษาโรคต่อไป

– ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทเอกชนหรือองค์การเภสัชเพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยสามารถผลิตใช้ได้เองภายในประเทศ สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนำเข้ายาชีววัตถุจากต่างประเทศ และ เป็นการส่งเสริมยาชีววัตถุราคาต่ำ ให้ประชาชนไทยสามารถใช้ได้อย่างทั่วถึง และอาจส่งขายต่างประเทศได้อีกด้วย โดยการประเมินมูลค่ายังมิอาจสามารถประเมินได้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการใช้งาน รวมถึงความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ

การนำไปใช้ประโยชน์ :วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 60 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผศ.ดร.ดุจเดือน วราโห

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -