วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

  • หน้าแรก
  • วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

การพัฒนาต้นแบบ เครื่องดึงวัคซีนอัตโนมัติที่ใช้งานกับวัคซีนแอสตราเซเนกา เพื่อการประยุกต์ใช้ในกระบวนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ของประเทศไทย

18 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : เครื่องดึงวัคซีนอัตโนมัติ (AutoVacc)

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 จะช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตและช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนให้ประชาชนจำนวนมาก นำมาซึ่งความเหนื่อยล้าของบุคลากรการแพทย์ และอาจนำมาซึ่งความผิดพลาดของการดึงวัคซีนได้ อีกทั้งวัคซีนบางยี่ห้อ อาทิ แอสตราเซเนกาซึ่งประเทศไทยนำเข้ามาเป็นวัคซีนหลักสำหรับฉีดให้ประชาชน เป็นวัคซีนชนิดบรรจุขวดหลายโดส และพบว่ามีปริมาณวัคซีนส่วนเกินที่สามารถดึงได้เพิ่มเติมจากปกติ คณะผู้วิจัยจึงได้มีการคิดค้นเครื่องดึงวัคซีนอัตโนมัติขึ้น มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดึงและบรรจุวัคซีนลงเข็มฉีดยา เครื่องดึงวัคซีนอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นสามารถดึงวัคซีนจากขวดบรรจุหลายโดสได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ ซึ่งจะช่วยลดภาระบุคลากรการแพทย์ และช่วยให้สามารถใช้วัคซีนได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

ผลผลิตจากงานวิจัย :

เครื่องดึงวัคซีนอัตโนมัติเครื่องต้นแบบ สำหรับวัคซีนแอสตราเซเนกา เครื่องแรกของโลก จำนวน 1 เครื่อง  โดยเครื่องสามารถแบ่งวัคซีนใส่เข็มฉีดยาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ คือ 1 ขวดวัคซีน แบ่งได้ 12 โดส แต่ละโดสมีปริมาณวัคซีนอยู่ในช่วง 0.50-0.53 มิลลิลิตร และไม่เหลือวัคซีนตกค้างอยู่ภายในขวดวัคซีน ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องดึงวัคซีนอัตโนมัติ สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ สะดวก รวดเร็ว มีความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐานทางการแพทย์ และสามารถใช้งานได้จริง

การนำไปใช้ประโยชน์ :

เครื่องดึงวัคซีนอัตโนมัติเครื่องต้นแบบ นำไปใช้ดึงวัคซีนแอสตราเซเนกา และให้บริการอยู่ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 จนถึงปัจจุบันวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 66 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

รศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์

รศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์

หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -