การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

การพัฒนาต้นแบบเพื่อการเฝ้าระวังเพื่อลดผลกระทบของการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 และการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติในโรงงานขนาดใหญ่ด้วยระบบเฝ้าระวังจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

20 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : ระบบ G-Fact

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด และภัยพิบัติอื่น ๆ กลุ่มแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมถึงการดำเนินชีวิตของชุมในพื้นที่ นวัตกรรมของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบต้นแบบเพื่อการเฝ้าระวังภัย และเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและเฝ้าระวัง  โดยกำหนดพื้นที่ศึกษาเพื่อการพัฒนาต้นแบบ 9 จังหวัด ใน 3 สถานการณ์ภัย ประกอบด้วย อุบัติภัยจากสารเคมี อุทกภัย และโรคโควิด 19

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ระบบต้นแบบฯ จะช่วยในการประเมินความเสี่ยงจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงหากเกิดภัยขึ้นผู้บริหารสามารถประเมินสถานการณ์เชิงพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางได้อย่างทันท่วงที  แบบจำลองที่นำมาใช้ได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คลอบคลุมมิติที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้แบบจำลองที่พัฒนายังออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนค่าน้ำหนักของปัจจัยให้สอดคล้องตามมาตรการหรือสถานการณ์ที่อาจจะมีการปรับเพิ่มหรือลดในอนาคตได้ ทั้งนี้ ระบบฯ สามารถนำไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ได้

การนำไปใช้ประโยชน์ :

– ผู้วิจัยตั้งเป้าหมายด้านจำนวนการใช้งานมากกว่า 30 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารในกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด ปภ.จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานจังหวัด และโรงงาน เป็นต้น  

– คณะผู้วิจัยจะได้อบรมการใช้งานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้ใช้งาน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 จังหวัด ตลอดจนได้จัดทำช่องทางการติดต่อกับกลุ่มผู้ใช้งานผ่านไลน์กลุ่ม (Line Group) และช่องทางอื่นๆ เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนการใช้งานระบบ ตลอดจนเพื่อเป็นเครือข่ายการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมการใช้งานระบบไปยังพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไปวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 66 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

นางธัญวรัตม์ อนันต์

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -