นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

การพัฒนาต่อยอดระบบ software smart bed ควบคุมเตียงพลิกตะแคงและเบาะเจลยางพาราป้องกันแผลกดทับ Doctor N Medigel เพื่อให้ได้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ระดับสากล สำหรับใช้งานในหอผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ระบบ software smart bed เพื่อ เตียงพลิกตะแคง Doctor N Medigel

ชื่อผลงาน : ระบบ software smart bed เพื่อ เตียงพลิกตะแคง Doctor N Medigel

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

ในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานทางเครื่องมือแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล นักวิจัยสาขาวิศกรรมไฟฟ้า ด้านระบบควบคุมไฟฟ้าและ นวัตกรรมการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และคณะทีมวิจัย ได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ โดยวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาเตียงผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงวัยที่ต้องนอนเตียงเป็นเวลานาน ๆ เกิดผลข้างเคียงอันเนื่องจากผิวหนังถูกกดทับเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง บริเวณที่ถูกกดทับ มีการตายของเนื้อเยื่อซึ่งแรงกดมากกว่า 20 มิลลิเมตรปรอท เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ถึง 4 ชั่วโมง ทำให้มีปัจจัยต่อการเกิดแผลกดทับ การเกิดแผลกดทับจะส่งผลให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมาน และส่งผลกระทบต่อทางด้านจิตใจของผู้ป่วยด้วย ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะวิจัยพัฒนาต่อยอดงานวิจัยนี้ เป็นทางเลือกให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศได้พัฒนาขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มช่องทางการแข่งขันทางการตลาดให้หลากหลาย และลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงวัยและผู้ป่วยติดเตียง  รวมถึงปัญหาการระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 ซึ่งจะมีผู้ป่วยปอดอักเสบที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและการช่วยหายใจในท่าคว่ำจึงจะช่วยให้สามารถคงค่าออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยได้ ซึ่งการจะพลิกคว่ำเปลี่ยนท่าผู้ป่วยเหล่านี้จะต้องใช้พยาบาลหลายคนในการเปลี่ยนท่าผู้ป่วย แต่หากใช้เตียงพลิกตะแคงและ software นี้จะช่วยผ่อนแรงพยาบาลได้ และสามารถควบคุมการเปลี่ยนท่าจาก software central control ได้ ทำให้พยาบาลไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยที่ติดเชื้อมากเกินไป แต่การจะนำเตียงและ software นี้ใช้ในหอผู้ป่วยวิกฤตได้นั้นจำเป็นที่จะต้องผ่านมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานขั้นสูงสุด เตียงผู้ป่วยที่พัฒนาขึ้นสามารถส่งข้อมูล และรับข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ทำให้การเข้าถึงการควบคุมช่วยเหลือ ผู้ป่วย ผู้สูงวัยทำได้รวดเร็ว เช่น การกำหนดเวลาการปรับท่าทางการนอน การเปลี่ยนตำแหน่งจุดกดทับ การปรับให้ผู้ป่วยในท่าทางการรักษาที่เหมาะสม การกำหนดเวลาล่วงหน้า การพาผู้ป่วยผู้สูงวัยทำกายภาพบำบัด ในส่วนต่างๆที่มีความละเอียดอ่อน นวัตกรรมระบบควบคุมนี้ ได้รับจดทรัพย์สินทางปัญญา และผ่านการทดสอบมาตรฐาน ซอฟต์แวร์ ทางการแพทย์ ทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้ใช้งานและ ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ระบบ software smart bed ควบคุมเตียงพลิกตะแคงเป็นการบูรณาการในหลากหลายภาคส่วนจะก่อให้เกิดความเหมาะสมและยั่งยืน ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับความทุกข์ทรมานอันเนื่องจากปัญหาของผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาบนเตียงเป็นเวลานาน ๆ หรือติดเตียง รวมทั้งผู้ป่วยที่พักรักษาตัวต่อที่บ้านพักไม่สามารถเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้ ทำให้ผิวหนังบริเวณต่าง ๆ ถูกกดทับเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปัจจัยต่อการเกิดแผลกดทับ ในบริเวณที่มีกล้ามเนื้อมาก จะทนต่อแรงกดทับได้ดี กรณีของแรงกดที่มากแม้เพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็ทำให้เกิดอันตราย ต่อเนื้อเยื่อได้เท่ากับแรงกดบ่อย ๆ แต่เป็นระยะเวลานาน  ผู้ป่วยในแต่ละโรคหรือแต่ละสภาพการรักษามีความต้องการพลิกตัวที่ใช้เวลา และความเอียงแตกต่าง ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

การนำไปใช้ประโยชน์ :

เป็นทางเลือกให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศได้พัฒนาขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มช่องทางการแข่งขันทางการตลาดให้หลากหลาย และลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงวัยและผู้ป่วยติดเตียง เตียง  รวมถึงผู้ป่วยปอดอักเสบที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและการช่วยหายใจในท่าคว่ำซึ่งการจะพลิกคว่ำเปลี่ยนท่าของผู้ป่วยช่วยลดความเสี่ยงให้กับพยาบาลไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยที่ติดเชื้อมากเกินไป โดยระบบทั้งหมดจะได้พัฒนาขึ้นให้ได้มาตรฐานทางอุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดยการนำเข้าทดสอบในภาคการทดสอบมาตรฐานทางเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานในประเทศวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 92 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -