นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

การพัฒนาชุดตรวจวัดและตรวจหาแอนติบอดียับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชุดตรวจวัดและตรวจหาแอนติบอดียับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2

ชื่อผลงาน : ชุดตรวจวัดและตรวจหาแอนติบอดียับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การผลิตวัคซีนเป็นความหวังในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนการติดตามการทำงานของวัคซีนหรือการทดสอบพลาสมาจากผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 มาใช้ในการรักษานั้น จำเป็นต้องทดสอบว่ามีแอนติบอดีที่สามารถยับยั้งไวรัสได้หรือไม่ (Neutralizing antibody, NB) ซึ่งทำได้โดยการใส่ซีรั่มของคนไข้หรือผู้ได้รับวัคซีนลงไปในเซลล์เพาะเลี้ยงที่มีไวรัสอยู่ ถ้าตัวอย่างที่วิเคราะห์มี NB จะมีจำนวน plaque ลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อไม่มีซีรั่มก็จะบอกได้ว่ามี NB ซึ่งวิธีนี้เป็นมาตรฐานการทดสอบที่ดีที่สุดเนื่องจากเป็นการทดสอบกับไวรัสจริงที่เตรียมจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ แต่การทดสอบนี้ยุ่งยาก มีราคาแพง และจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยสูงระดับ Biosafety level 3 (BSL-3) ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย นอกจากนั้นการทดสอบทำได้ไม่กี่ตัวอย่างต่อครั้งและใช้แรงงานมาก (low-throughput) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาชุดตรวจ surrogate neutralization assay ซึ่งเป็นการตรวจตัวแทนไวรัสโดยตรวจหาการยับยั้งการจับกันของ angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) และ receptor binding domain (RBD) ของโปรตีน S (spike protein) ด้วยวิธี ELISA (Tan et al. 2020) โครงการนี้จึงมุ่งผลิตชุดตรวจโดยใช้หลักการดังกล่าวเพื่อทดแทนการนำเข้าของชุดทดสอบ และจะพัฒนาชุดตรวจให้ได้ผลวิเคราะห์รวดเร็วกว่า ELISA และอ่านผลได้สะดวกกว่าด้วย Flow cytometry ซึ่งเป็นเครื่องมือที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีอยู่แล้วในการใช้ตรวจหา CD4+ T cell ในคนไข้ HIV นอกจากนั้นจะผลิตชุดทดสอบหา NB ในรูปแบบแถบทดสอบอิมมูแอสเสย์แบบการไหลในแนบระนาบ (lateral flow immunoassay) ที่สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าและสามารถนำไปใช้ในภาคสนามได้อย่างรวดเร็ว

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการทั้ง 3 วิธี ได้แก่ชุดตรวจวัดแอนติบอดียับยั้งเชื้อแบบ ELISA ชุดตรวจวัดแอนติบอดียับยั้งเชื้อแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค Flow cytometry และ แถบทดสอบอิมมูแอสเสย์แบบการไหลในแนวระนาบสำหรับการตรวจหาแอนติบอดียับยั้งเชื้อแบบรวดเร็ว (สตริปเทส, Strip Test) ที่ใช้ในภาคสนาม

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นจะนำไปใช้ในการติดตามการทำงานของวัคซีนในโครงการวิจัยวัคซีนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้ง 3 วิธีมีความเหมาะสมกับการใช้งานแตกต่างกันไป 1. วิธี ELISA เหมาะสมกับโรงพยาบาลขนาดเล็กและห้องปฏิบัติการบริการเกี่ยวกับการประเมินติดตามการให้วัคซีน ที่มีเครื่องอ่านสัญญานของ ELISA 2. วิธีตรวจด้วยเทคนิค flow cytometry ซึ่งเหมาะสมกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือ flow cytometry และมีจำนวนการให้บริการที่จำนวนตัวอย่างมาก 3. การตรวจวัดด้วยสตริปเทสเหมาะกับสถาพยาบาลชุมชนที่มีบุคลากรทางการแพทย์น้อยและเครื่องมือจำกัด จึงเหมาะกับการคัดกรองและประเมินเบี้ยงต้นของ Surrogate neutralizing antibody ต่อ SARS-CoV-2วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 121 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์

หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -