นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

การผลิตหน้ากากนวัตกรรมนาโนป้องกันโควิด-19 และฝุ่น PM 2.5 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

หน้ากากนวัตกรรมนาโน “Envi Nano+”

ชื่อผลงาน : หน้ากากนวัตกรรมนาโน “Envi Nano+”

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

จากสถานการ์ณการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่เกิดการระบาดอย่างเป็นวงกว้าง ส่งผลอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในการเฝ้าระวังตนเองประกอบกับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศ (ภาวะหมอกควัน) เป็นประจำทุกปี โดยมีปัจจัยหลักของปัญหา คือ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ มีที่ตั้งในแอ่งล้อมรอบไปด้วยแนวภูเขา สภาวะอากาศที่นิ่งทำให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นานโดยไม่ตกลงสู่พื้นดิน ก่อให้เกิดการสะสมของมลพิษในบริเวณแอ่ง อีกทั้งการเกิดหมอกควันในภาคเหนือมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เพราะมีการเกิดไฟป่าเพิ่มมากขึ้น ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อความต้องการใช้หน้ากากทั่วโลก ทำให้เกิดวิกฤติขาดแคลนหน้ากากในท้องตลาดอย่างหนัก เนื่องจากมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของประชาชนทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญปัญหาทั้งจากโควิด-19 และ PM2.5 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาผลิตหน้ากากป้องกันโควิด-19 และฝุ่น PM2.5 และ จึงมีความจำเป็นอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีความต้องการใช้งานหน้ากากอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ดังนั้นการผลิตหน้ากากนาโนที่มีคุณภาพสามารถป้องกันโควิด-19 และฝุ่น PM2.5 ได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถป้องกันผลกระทบทางด้านสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าซึ่งต้องเผชิญกับฝุ่น PM2.5 ในการทำงานอย่างหนัก รวมถึงประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อโควิด-19 และฝุ่น PM2.5 ขึ้นมา เพื่อบรรเทาภาวการณ์ขาดแคลนหน้ากากในท้องตลาดและเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยต่อสุขภาพ

ผลผลิตจากงานวิจัย :

Envi Nano+ Mask เป็นหน้ากากนวัตกรรมนาโนและใช้แผ่นกรองอากาศนาโน สามารถป้องกันสาคัดหลั่ง ไวรัสโควิด-19 ได้ ป้องกันฝุ่นขนาด 0.075 ไมครอน ซึ่งผ่านการรับรองจาก Nelson Labs อเมริกา โดยสามารถซักล้างและนำกลับมาใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กรผลิตหน้ากากอนามัยจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีและไต้หวัน หลังจากนั้นจะส่งกลับเข้ามาตรวจสอบคุณภาพ และเข้าระบบฆ่าเชื้อทำความสะอาดในประเทศ

การนำไปใช้ประโยชน์ :

มีการนำนวัตกรรม Envi Nano+ Mask ส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่นำไปใช้งานวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 84 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.ว่าน วิริยา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -